Europeiska regionala utvecklingsfonden har beviljat Energikontor Sydost medel för att undersöka förutsättningarna för användningen av flytande biogas som ett alternativt drivmedel inom sjöfart och i tunga fordon.

tt alternativt drivmedel inom sjöfart och i tunga fordon.

Förstudien ”Flytande biogas till land och till sjöss” ska undersöka om det finns en marknad för den biogas som är möjlig att producera i sydöstra Sverige. Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar förstudien, som leds av Energikontor Sydost.

Idag ökar användningen av flytande naturgas i tunga fordon, fartyg och industri. Eftersom uppgraderad biogas s.k. biometan och naturgas består av samma metan är det möjligt att blanda biogas i naturgasen för att minska utsläppen av växthusgaser. I Sverige finns redan en anläggning för flytande biogas i Lidköping, samt sex tankställen för tunga fordon och två terminaler för fartyg. Även på andra sidan Östersjön ökar antalet terminaler.

Den största anledningen till den snabba utvecklingen är Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s regler enligt vilka svavelhalten i fartygsolja måste vara lägre än 0,1 % i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen med början den 1 januari 2015.

”I Småland, på Öland och Gotland finns en stor outnyttjad potential, främst i form av gödsel, som skulle mycket väl kunna användas till produktion av flytande biogas. Eftersom utsläppen från jordbruk leder till övergödning av Östersjön är det särskilt intressant att använda gödseln till att producera biogas. Den rötrest som sedan kommer ut ur biogasproduktionen är godkänd för ekologiskt jordbruk vilket innebär att lantbrukarna får en bättre produkt tillbaka än den som de lämnade in till rötning.” säger Hannele Johansson

Förutom Energikontor Sydost deltar Destination Gotland, E.ON Gas, Länsstyrelsen i Kalmar län, Mörbylånga kommun, Oskarshamns kommun, Puregas Solutions, Region Gotland, Regionförbundet i Kalmar län och Växjö Motor Company i projektet.

För mer information, kontakta

Hannele Johansson

0734-19 91 81, hannele.johansson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56