Nio av tio svenskar lämnar oftast sitt farliga avfall på rätt sätt, visar en färsk undersökning från RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen. Kunskapen om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras är också hög. Trots detta hamnar en del av det farliga avfallet i soppåsen, uppskattningsvis 4 600 ton årligen. Jämförelsevis samlades 25 700 ton farligt avfall in i hela landet förra året.

Kunskapen om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras är alltså hög. Men känslan av den egna ringa betydelsen hindrar många från att faktiskt lämna in det. Bekvämligheten påverkar också negativt, det är lätt att slänga i soppåsen. Undersökningen visar också att det framför allt är unga som är dåliga på att sortera ut farligt avfall. Svenskarna i allmänhet inser det viktiga i hanteringen av farligt avfall men ser sina begränsningar främst i tidspress och stress. Man har dock en vilja att göra rätt när det gäller farligt avfall.

En jämförbar undersökning genomfördes 1999. Då uppgav 75 procent att de lämnar in merparten av sitt farliga avfall. 2005 var den siffran 89 procent. RVF kommer nu kontinuerligt att undersöka hushållens kunskap om farligt avfall för att kunna optimera insatserna för väl fungerande insamlingssystem.

- Den samlade mängden farligt avfall är inte stor, men det är viktigt att det samlas in separat för att inte störa återvinningen, säger RVFs vd Weine Wiqvist. Engagemanget hos allmänheten är glädjande och kan utvecklas. Det medför nya utmaningar för avfallshanteringen vad gäller information och motivationsskapande åtgärder.

- Det finns många kommuner som lyckats nå riktigt bra insamlingsresultat. Deras framgångsrecept kan säkert vara något att inspireras av, säger Weine Wiqvist.

För ytterligare information kontakta:
RVFs VD Weine Wiqvist 040-35 66 05, 0708-93 15 99 eller e-post weine.wiqvist@rvf.se
RVFs expert på farligt avfall Jessica Christiansen 040-35 66 18 eller e-post jessica.christiansen@rvf.se
RVFs informationschef Anna-Carin Gripwall 040-35 66 08, 070-662 61 28 eller e-post anna-carin.gripwall@rvf.se

RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar - främst kommuner, kommunal-förbund och kommunbolag men också företag. RVF representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.

RVF verkar för att avfall ska hanteras så att både människors hälsa och miljön skyddas. Detta måste garanteras både på kort och på lång sikt. För att säkra en hållbar utveckling ska material, råvaror och energi användas så att resurshushållning främjas.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20