lso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare beslutat om en satsning på den psykiatriska vården i Västra Götaland. För 2015 avsattes 50 miljoner kronor. Utöver denna satsning tillförs psykiatrin 75 miljoner extra under 2016 och ytterligare 75 miljoner kronor under 2017. Vid dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutades om fördelningen av de 75 miljonerna för 2016.

Förstärkningen under 2016 kommer att fördelas enligt följande. 12 miljoner till en regional öppenvårdsmottagning för svår stressrelaterad psykisk ohälsa. 15 miljoner till förstärkt öppenvård för ätstörningar för både barn och vuxna på Kungälvs sjukhus (KS), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus (SKAS). 30 miljoner till förstärkt öppenvård inom psykiatrin på KS, SU, SÄS, NU och SKAS för barn och vuxna med svår traumatisering. 3,5 miljoner avsätts till förstärkt könsdysforimottagning.

Dessutom fördelas två miljoner till fortbildningskansli för ST- och specialistläkare inom barn- och ungdoms, rätts- och vuxenpsykiatri. Utöver detta har tidigare beslutats om en generell förstärkning av den psykiatriska vården med 12,5 miljoner kronor.

Fler patienter inom rättspsykiatrin ska vårdas i Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att avsätta 428 miljoner kronor till NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset för rättspsykiatrisk vård 2016.  Patienter som bor i Västra Götaland vårdas både vid dessa sjukhus och på andra ställen utanför länet. I dagens beslut i styrelsen framgår att sjukhusen i första hand ska vårda patienterna själva och endast i undantagsfall skicka dem för vård på annan ort. Sjukhusen ska dessutom se på möjligheter att ta hem patienter som idag vårdas utanför Västra Götaland. I uppdraget från hälso- och sjukvårdsstyrelsen ingår också att Sahlgrenska universitetssjukhuset ska tillhandahålla tolv akutvårdsplatser som en regiongemensam resurs.

Satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa, fördelning av statsbidrag

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att fördela regeringens satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa till sjukhusen som har förlossningsvård. Fördelningen av de 30 miljoner kronorna för 2015 görs utifrån sjukhusens storlek. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag om hur de 60 miljonerna för 2016 ska användas.

Utveckla modern rådgivning och stöd på distans

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen vill utveckla moderna distansrådgivningsfunktioner inom hälso- och sjukvården. Personer med psykisk ohälsa kan idag få internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Styrelsen vill se förslag för en liknande utveckling inom den somatiska vården.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom yrkandet från den grönblå majoriteten om ”Bättre råd och stöd på distans”. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag till hur dagens telefonrådgivningstjänst 1177 kan utvecklas genom att innovationsupphandla en modern distansrådgivningsfunktion.

Kontakt

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77 eller Kjell Foss, kommunikatör, 0700-82 55 17.

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se