Tillgången till grundläggande betaltjänster i Västerbotten har försämrats under året främst när det gäller möjlighet att deponera dagskassor. Under året har sex bankkontor och sex serviceboxar försvunnit och i dagsläget saknar tre av länets kommuner helt deponeringsmöjlighet.

Detta konstaterar länsstyrelserna i rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster (kontantuttag, deponering av dagskassor och möjlighet att betala räkningar) 2019.

– Många av dessa serviceboxar är femtio år gamla och har väldigt låga volymer. Det gör att värdetransportbolagen inte har ekonomiska möjligheter att upprätthålla servicen, säger Elisabeth Björkman, regional samordnare för grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsen Västerbotten.

Tidigare var tillgången till grundläggande betaltjänster i länet relativt god undantaget främst fjällorter med långa avstånd. Nu brister tillgängligheten även i centralorterna. Tidigare hade alla kommuner minst två bankkontor varav en hanterade kontanter. Idag hanterar endast en handfull av bankkontoren i länet kontanter. Detta påverkar grupper i samhället som är beroende av att kunna göra bankärenden över disk.

Länsstyrelsen finansierar åtta insatser för att främja tillgången till grundläggande betaltjänster i länet. Insatserna finns på orterna Kittelfjäll, Tärnaby, Åmsele, Rusksele, Fredrika, Lövånger, Nordmaling och Åsele. De tre sistnämnda beviljades under året.

  • Fyra av insatserna är fullskaliga ombud som tillhandahåller alla tre grundläggande betaltjänster (kontantuttag, deponering av dagskassor och möjlighet att betala räkningar)
  • Tre är deponilösningar
  • En är en uttagmöjlighet

Det är behoven som styr och orten ska helt sakna en kommersiell aktör som erbjuder betaltjänsten.

Årets nationella bevakningsrapport lyfter fram dagskassehantering som en utmaning där det brister i tillgång, både för företag och föreningar inom glest befolkade områden. I dagsläget finns drygt 1 000 platser som erbjuder dagskassehantering i landet. Det är nästan en halvering av antal platser sedan 2016.

– Minskningen har varit påtaglig under året. Flera länsstyrelser lyfter problematiken med att allt fler serviceboxar tas bort och inte ersätts med någon annan lösning. Längre avstånd till dagskassehantering leder till ökade kostnader, en högre arbetsbelastning och kan även innebära ökade säkerhetsrisker säger Johanna Jansson och Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster.

Länsstyrelserna bedömer att det är viktigt att öka den digital delaktighet för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Det krävs både fler utbildningsinsatser och ökad möjlighet till personlig service.

Rapporten: 2019:10 Bevakning av grundläggande betaltjänster

 

Kontakt

Elisabeth Björkman
regional samordnare för grundläggande betaltjänster
E-post till Elisabeth Björkman
Telefon 010-225 44 86


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41