För familjer inom EU som rör sig över Sveriges gränser har rätten till familjeförmåner med EU-anknytning stor betydelse. ISF:s granskning visar att Försäkringskassan gör satsningar för att effektivisera hanteringen av familjeförmåner, men att fortsatta satsningar behövs för att i ännu högre utsträckning kunna identifiera EU-ärenden och för att korta handläggningstiden för EU-familjeförmånerna barnbidrag och bostadsbidrag.

ISF har på uppdrag av regeringen granskat Försäkringskassans administra­tion av familjeförmåner med EU-anknytning. Granskningen har omfattat barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning. Av granskningen framgår att Försäkringskassan bedriver ett utvecklingsarbete i syfte att bland annat tillgodose behovet av statistik över internationella ärenden, upptäcka EU-ärenden i handläggningen, utbilda medarbetare i EU-rätt och underlätta informationsutbyte med andra myndigheter i EU/EES-länderna och Schweiz.

– Försäkringskassan har flera utmaningar när det gäller hanteringen av familjeförmåner som ska samordnas enligt EU-rätten, men råder inte själv över alla frågor. I våra rekommendationer till Försäkringskassan fokuserar vi på åtgärder som Försäkringskassan kan vidta på egen hand, säger Susanne Eriksson, projektledare för granskningen.

Trots Försäkringskassans förbättringsarbete indikerar granskningen att ärenden som rör familjeförmåner och som ska samordnas enligt EU-rätten inte alltid upptäcks eller upptäcks för sent. Det gäller samtliga granskade förmåner.

– ISF:s bedömning är att det finns ett fortsatt behov hos Försäkrings­kassan att se över styrning och kompetens på området. De behöver säkerställa att ärenden om barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning som enligt EU-rätten ska samordnas med ett annat medlemsland faktiskt fångas upp. Vi föreslår också flera åtgärder som kan bidra till att korta handläggningstiderna, säger Susanne Eriksson.

Rapportens titel

Försäkringskassans administration av familjeförmåner inom EU – En granskning av barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning med EU-anknytning, ISF Rapport 2018:2

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Susanne Eriksson (projektledare) tel. 08-58 00 15 68 och Elisabeth Rydberg, tel. 08-58 00 15 33.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Läs den online här: 2018:2

www.inspsf.se


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00