Kontrollmetoder som är både träffsäkra och behandlar alla lika utifrån risk för fel har stora förutsättningar att vara effektiva, om de används i tillräcklig omfattning. Därför finns det ett potentiellt stort värde för socialförsäkringen om metoderna kan vidare­ut­vecklas och förfinas. Det konstaterar Inspektionen för social­försäkringen (ISF) som på regeringens uppdrag har analyserat Försäkringskassans modeller för riskbaserade kontroller ur ett träffsäkerhets-, effektivitets- och rättssäkerhetsperspektiv.

Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag i att motverka felaktiga utbetal­ningar och att stoppa fusk. Med stor tillgång till information om de försäk­rade och användning av metoder för att söka mönster ökar förut­sättning­arna för att genomföra uppdraget, men det ställer också rättsliga krav. Utformningen av lagstödet måste övervägas noggrant så att den rättsliga regleringen ser till att de riskbaserade kontrollerna inte leder till för stora ingrepp i den personliga integriteten.

ISF rekommenderar därför regeringen att utreda hur kontroller kan genom­föras på ett integritetssäkert sätt. ISF menar också att myndigheter som använder sig av riskbaserade kontroller redan när kontrollerna införs och sedan kontinuerligt, måste överväga vilka rättsliga risker som kan finnas med arbetssättet och hur myndigheterna ska hantera dem.

– Metoder som är både träffsäkra och behandlar alla lika utifrån risk har stora förutsättningar att vara effektiva, om de används i tillräcklig om­fattning. Därför finns det ett potentiellt stort värde för socialförsäk­ringen om metoderna kan vidareutvecklas och förfinas, säger Elisabeth Frid, projektledare

Utifrån analysen kan ISF konstatera att Försäkringskassans riskbaserade kontroller är betydligt mer träffsäkra i jämförelse med övriga kontroll­alternativ. Men vissa korrigeringar kan behövas för att öka kontrollernas effektivitet och för att garantera att metoderna ger likabehandling. Alla personer som gör fel måste ha en reell risk att bli utvalda för kontroll.

Rapportens titel

Profilering som urvalsmetod för riktade kontroller, ISF Rapport 2018:05

Kontaktperson

Frågor om rapporten besvaras av Elisabet Frid, projektledare, tel. 08-58 00 15 65.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Läs mer om rapporten på vår webb: www.inspsf.se.

Läs rapporten online


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00