Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har idag beviljat forskare medel för satsningarna Mixade metoder och RJ Sabbatical.

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har idag beviljat forskare medel för satsningarna Mixade metoder och RJ Sabbatical.

Den digitala tekniken ställer forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap inför en rad nya utmaningar och möjligheter.

Med Mixade metoder vill RJ stödja forskare som utvecklar eller tillämpar nyskapande metoder. Satsningen syftar till att förbättra forskarnas möjligheter att bedöma och utnyttja de nya typer av data och metoder som digitaliseringen medför.

Åtta av de totalt 69 ansökningarna till Mixade metoder får dela på drygt 58 miljoner kronor. Könsfördelningen bland projektledarna är 3 kvinnor och 5 män.

Med RJ Sabbatical vill Jubileumsfonden göra det möjligt för lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser. Efter en försöksverksamhet med fem utlysningar beslutade RJ:s styrelse i november 2018 att RJ Sabbatical ska ingå i de ordinarie stödformerna.

Styrelsen beviljade idag medel till 18 av de totalt 52 ansökningarna. Anslaget till årets beviljade ansökningar uppgår till drygt 20 miljoner kronor. Av de 18 forskarna är elva kvinnor och sju män, tio av dessa är professorer resterande åtta är docenter. 

Lista på de beviljade projekten



Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435