Den som söker ska vid ansökningstillfället ha avlagt doktorsexamen och ha en anställning antingen vid ett svenskt universitet och högskola eller vid ett svenskt museum, arkiv och bibliotek.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ledigförklarar härmed medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska forskningsinstituteten i Aten, Istanbul och Rom. Den som söker ska vid ansökningstillfället ha avlagt doktorsexamen och ha en anställning antingen vid ett svenskt universitet och högskola eller vid ett svenskt museum, arkiv och bibliotek. Anställningen ska fortfarande pågå under den tid då den planerade vistelsen avses äga rum.

Medel beviljas för att möjliggöra vetenskapligt arbete inom RJ:s hela verksamhetsområde, det vill säga humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. Med vetenskapligt arbete avses i detta sammanhang forskning, liksom annat avancerat arbete av vetenskaplig karaktär vid museer, arkiv och bibliotek.

Vistelsen vid institutet ska pågå mellan fyra och tio månader och får delas i högst två perioder. Vistelsen måste genomföras under 2015, 2016 eller 2017.

Bedömningen av ansökningarna kommer att göras av RJ tillsammans med berörda institut med ledning av ansökningarnas kvalitet och relevans. RJ kommer att bevilja högst 400 000 kronor till varje sökande. 

Satsningen är en gåva till den nyligen avgående styrelseordföranden Daniel Tarschys.

Läs mer om utlysningen på RJ:s webbplats, www.rj.seStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435