Regeringens utredare har presenterat ett paket med flera förslag för att stötta svensk biogas. Stödet är välkommet och Avfall Sverige ser positivt på att utredningen klargör de stora samhällsekonomiska vinster som biogasen, men också biogödseln, ger. Att biogas i andra länder generellt får högre stöd innebär dock en fortsatt risk att svensk biogas konkurreras ut.

– Avfall Sverige välkomnar det nya stöd som nu presenteras och som syftar till att bygga ut produktion och användning av svensk biogas. Detta bidrar till att Sverige kan befästa sin position som största producenten av världens bästa fordonsbränsle, men det är också avgörande för att matavfall ska kunna tas till vara både som växtnäring och energi, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Utredningen föreslår bidrag för gödsel som rötas samt ett stöd per kilowattimme biogas som renas till fordonsgas. Därtill kommer en helt ny förvätskningspremie. Långsiktighet på tio år föreslås, vilket är mycket viktigt för att öka investeringsviljan. Genom dessa stöd blir det svenska systemet mer likt det produktionsstöd som finns i övriga Europa. Samtidigt hoppas utredaren att biogasen även framöver ska kunna befrias från att betala koldioxidskatt.

– Stödet innebär ett steg i rätt riktning, men det är tveksamt om stödet blir tillräckligt högt, eftersom importerad biogas generellt får högre bidrag och därmed riskerar att även framgent slå undan benen för inhemska satsningar. Och om skattebefrielsen för biogas inte kan leva vidare så måste produktionsstödet bli betydligt högre än det som anges i huvudförslaget, säger Tony Clark.

Utredningen föreslår också att Sverige inför ett nationellt mål på totalt 10 TWh biogas till år 2030, varav 7 TWh från rötning av matavfall, gödsel och slam.

– Det nationella målet är bra, det sätter ribban för vad Sverige vill åstadkomma i klimatarbetet och hur våra inhemska resurser ska tas tillvara. Det innebär att totalt sju gånger så mycket biogas ska produceras, och bidraget från avfallssidan ska trefaldigas. En sådan produktionsökning växlar upp tillgången till ekologisk gödsel genom den biogödsel som anläggningarna också producerar – dubbel vinst för samhället. Det är fantastiskt att utredningen satt ljus på denna viktiga fråga, säger Tony Clark.

 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20