En utgångspunkt för arbetet med förslagen har varit att underlätta den landsbygdsutveckling som inte negativt påverkar natur och friluftsliv längs Sveriges stränder. Naturvårdsverket redovisar idag till regeringen förslagen på regeländringar.

̶  Vi tycker att förslagen är en bra avvägning mellan att ge större möjligheter till byggande och att upprätthålla syftet med strandskyddet - att inte påverka natur och friluftsliv negativt, säger EvaLinda Sederholm, chef på Naturhänsynsenheten.

Flexiblare vad som kan vara ett LIS-område
Dagens regler säger att ett LIS-område ska ha en ”begränsad omfattning”.

Vi föreslår att områdena ska avgränsas utifrån syftet med strandskyddet – vilket leder till att områdena kan bli större men ändå vara anpassade till de värden som finns på platsen.

Nuvarande restriktivitet som gäller för att tillämpa LIS-reglerna i eller i närheten av tätorter specificeras till att gälla för ”större tätorter”. För övriga tätorter tillämpas bara de vanliga LIS-reglerna.

Förändringar som breddar vad som kan vara särskilda skäl för en dispens
Även inom ett utpekat LIS-område krävs särskilda skäl för att upphäva eller ge dispens från strandskyddsreglerna. Inom LIS-områden får landsbygdsutveckling idag beaktas som ett särskilt skäl. Förslaget innebär att även ”upprätthålla landsbygdsutveckling” kan vara ett särskilt skäl.

 - I många områden handlar behovet av landsbygdsutveckling inte direkt om tillväxt utan om att kunna behålla de värden, t.ex. samhällsservice, som finns på orten. För att fånga upp detta föreslår vi att sådant som kan bidra till att hejda en försämring eller tillbakagång kan vara ett särskilt skäl för dispens, avslutar EvaLinda Sederholm.

LIS-reglerna har funnits sedan 2009
Reglerna om LIS (landsbygdsutveckling i strandnära läge) kom till 2009. LIS-reglerna innebär att kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut områden som de bedömer lämpliga för landsbygdsutveckling. Inom LIS-områden gäller lättnader i strandskyddet. Många kommuner har redan pekat ut LIS-områden i sina översiktsplaner. Succesivt används LIS-reglerna också allt mer för att bevilja strandskyddsdispenser.

Läs redovisningen

För ytterligare information, kontakta:
EvaLinda Sederholm, chef på Naturhänsynsenheten, 010-698 12 64, evalinda.sederholm@naturvardsverket.se
Lisa Forsberg, miljöjurist, 010-698 17 24, lisa.forsberg@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63