Bilder från Dysleximässan i Göteborg 2015. Fotograf/Källa: Eva Hedberg

Arbetsförmedlaren Kent Sköld har fått 2015 års Dyslexipris för sina insatser för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Dyslexipriset delades ut i samband med invigningen av Dysleximässan i Göteborg.

Kent Sköld har ägnat många år till att hjälpa långtidsarbetslösa ungdomar med funktionsnedsättningar. Han har tagit initiativ till verksamheter som underlättar inträdet på arbetsmarknaden för personer med läs- och skrivsvårigheter och han har delat med sig av kunskaper och erfarenheter till kollegor.

Under sitt tacktal berättade Kent om sina egna läs- och skrivsvårigheter, men också om sin lätthet för det muntliga. Han beskrev arbetet på Arbetsförmedlingen, bland annat hur han bidragit till bättre rutiner för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos arbetssökande. Resultatet är att man numer snabbare kan ge rätt stöd.

Dyslexipriset delades ut för första gången i år. Syftet med priset är att uppmärksamma, uppmuntra och stimulera personer som gjort något bra för människor med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Bakgrunden till priset är att Anders Abrahamsson från Svensk Talteknologi AB tog kontakt med förbundet och erbjöd sig att ställa en summa till förfogande för ett dyslexipris.

Priset utlystes och mer än 40 nomineringar kom in till förbundet. Juryn har bestått av Bengt-Erik Johansson, Anette Gren och Erling Nylén från Dyslexiförbundet FMLS arbetsutskott. Valet av pristagare har skett utan inblandning från Svenska Talteknologi.

Juryns motivering:

”Pristagaren har främjat insatser som lett till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Pristagaren har under nästan hela sin yrkesverksamma tid arbetat för att motivera, informera och stödja ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att finna, få och behålla ett arbete.Pristagaren har varit viktig för tillskapandet av Dyslexilagets förberedande utbildningar som resulterat i att Arbetsförmedlare idag kan avropa pedagogiskt stöd och arbetshjälpmedel i direkt anslutning till en Arbetsmarknadsutbildning för arbetssökande med funktionsnedsättningar. Pristagaren har spelat en viktig roll för Orienteringsveckorna kommit till stånd och själv varit aktiv i verksamheten.”

Bildtext: Fr vänster Bengt-Erik Johansson, ordförande Dyslexiförbundet FMLS, Kent Sköld, pristagare och Anders Abrahamsson, Svensk Talteknologi. Bild: Eva Hedberg
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780