Myndigheter kan med en ny analysmetod få en större förståelse för de samband och processer som leder till ett önskat resultat, få underlag för att välja olika handlingsalternativ och ta kostnadseffektiva beslut. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) efter att ha tillämpat så kallad agentbaserad simulering som analysmetod.

I rapporten introduceras den relativt nya metoden agentbaserad simulering. Metoden tillåter myndigheter att rekonstruera en konkret beslutssituation i en datorsimulering och är särskilt användbar för att belysa frågor där människors interaktion och påverkan på varandras beteenden ger utfall som är svåra att förutsäga. ISF har testat metoden genom att analysera frågor som på olika sätt berör förväntade effekter av kontroll inom socialförsäkringen. Interaktionen sker genom att de försäkrade kommunicerar med varandra om sina erfarenheter av kontroll.

- Metoden är särskilt tilltalande i situationer där myndigheter vill testa olika handlingsalternativ men där förutsättningarna att genomföra experiment eller försöksverksamheter är begränsade, säger Fredrik Cullberg Jansson, projektledare på ISF.

I det tillämpade fallet visar metoden att:

  • Kommunikation i personliga kontaktnät kan ha stora konsekvenser för kontrollens genomslag.
  • Kommunikation i personliga kontaktnät kan ha stora konsekvenser för sanktioners genomslag.
  • Kontroll kan undvika dolda kostnader genom att förebygga benägenheten att begära oberättigad ersättning.
  • Kommunikation i personliga kontaktnät kan påverka vilken kontrollmetod som är mest framgångsrik att minska oberättigade ersättningsanspråk.

- Simuleringarna visar att omfattningen av kommunikation i personliga kontaktnät är en så central komponent för genomslaget av kontrollinsatser att kontrollen inte kan utformas på bästa sätt utan sådan kunskap, säger Fredrik Cullberg Jansson.

Vad är agentbaserad simulering?

Agentbaserade modeller består av agenter som interagerar med varandra och sin omgivning. Agenten, som i det här fallet är en enskild individ med egna attribut och beslutsregler, programmeras i en datorsimulering. Varje modell består av en stor mängd sådana agenter. De kan placeras i ett geografiskt rum, i ett nätverk eller i någon annan typ av omgivning.

Agentbaserad simulering försöker förklara hur strukturer ”växer fram” på samhällsnivå utifrån ett ”nerifrån och upp”-perspektiv där individers beteende, lärande och interaktion är i centrum.

Rapportens titel: Kontrollnivåer och normbildning inom socialförsäkringen, ISF Rapport 2020:1

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Fredrik Cullberg Jansson , projektledare för rapporten, tel. 010-174 15 19.

Allmänna frågor besvaras av Marie Seijboldt, tf generaldirektör,
tel. 010-174 15 15.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.

 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00