Samtliga sektorer i näringslivet fortsätter att rapportera minskad omsättning jämfört med normalt och störst tapp återfinns fortfarande inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. I likhet med tidigare extramätningar så är det små skillnader jämfört med tidigare. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Av näringslivets fyra sektorer är det främst inom tillverkningsindustrin det kan observeras någon substantiell förändring jämfört med svaren för två veckor sedan. Inom tillverkningsindustrin är det nu något färre företag som svarar att de har ett omsättningstapp jämfört med normalt. Totalt är det nu 62 procent av företagen som svarar att de har tappat upp till 75 procent av omsättningen. Siffran var tio procentenheter högre för två veckor sedan. I förra mätningen var det företag inom investeringsvaruindustrin som rapporterade att omsättningen ökade, i denna undersökning redovisar dock även insatsvaruindustrin och konsumtionsvaruindustrin att omsättningen ökat något.

Skillnaderna inom bygg- och anläggningsverksamhet, handel och tjänstesektorn är mindre än jämfört med skillnaderna inom tillverkningsindustrin.

Överlag är det små förändringar när det gäller utvecklingen av den uppskattade risken för att verksamheten ska behöva avvecklas. Det är något fler företag inom handeln som nu istället för att svara att det inte finns någon risk för avveckling svarar att risken är låg. Inom tjänstesektorn är utvecklingen den motsatta ­­­­­– något färre företag uppger nu att risken är liten och något fler företag uppger att det inte finns någon risk för avveckling.

 

Om undersökningen

Konjunkturinstitutet har varannan vecka under maj och juni genomfört extraundersökningar av de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Undersökningen innehöll två frågor gällande hur företagets omsättning har påverkats av covid-19-pandemin samt hur företaget bedömer risken för att behöva avveckla sin verksamhet på grund av densamma. Syftet med denna extraundersökning var att öka mängden tillgänglig information om hur svenska företag påverkats av covid-19-pandemin.

Konjunkturinstitutet bedömer att det fortsatt finns ett stort behov av denna extrainformation och kommer därför att fortsätta med dessa undersökningar. Nästa extraundersökning publiceras den 4 augusti på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras på Konjunkturinstitutets webbplats.

 

För mer information, kontakta

Fredrik Johansson Tormod, enhetschef, 08-453 59 70

Anders Hansson, kommunikatör, 08-453 59 77


Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11