Borrhålslagrets tätt sittande borrhål skapar förutsättningar för aktiv säsongslagring av kyla och värme. Under vintern tas värmen ur berget som då kyls ned några grader. Det nedkylda berget kan sedan användas som källa under sommarhalvåret för produktion av komfortkyla. Används normalt för större fastigheter och industrier. Några bra exempel är IKEA i Karlstad, Uppsala och Helsingborg. Fotograf/Källa: Geotec

I en artikel den 23 februari på dndebatt.se skrev ett antal personer verksamma inom energisektorn en aggressiv text gentemot värmepumparnas fördelar och kombinationen värmepumpar och byggregler. Textförfattarna hävdade att den teknik som ger fastighetsägaren stora miljömässiga och ekonomiska fördelar även gynnas av de befintliga byggreglerna eftersom man bland annat utgår från köpt energi. Det i sin tur skulle dessutom eventuellt vara förenligt med ett brott mot gällande EU-direktiv.

Idag publicerar vi - Johan Barth, Geotec, Per Jonasson Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, Styrbjörn Drugge, IVT och Kjell Ekermo, NIBE - ett svar. Vi håller inte med.

Förutom att värmepumpande teknik, framför allt i kombination med geoenergi, är ett väldigt effektiv sätt att reducera mängden köpt energi, är fastighetsägaren med och skapar ett hållbarare samhälle genom att använda gratis, förnybar och lokal energi. Det blir dessutom mindre sårbart genom att man inte använder stora centraliserade system.

Energieffektivisering handlar just om att minska mängden köpt energi. Den energi som samhället producerar och som vi köper, bidrar till utsläpp i en eller annan form. Oavsett om den är förnybar eller inte. Den gratisenergi som är förnybar och finns inlagrad i berggrunden under fastigheten eller tas direkt från solen, gör att vi drastiskt kan minska inköpen av producerad energi - och därtill konkurrensutsätta alternativen, vilket gynnar den fria marknaden

Till skillnad från artikelförfattarna den 23 februari, anser vi att geoenergi och användning av värmepumpar ligger helt i linje med gällande EU-direktiv och är en viktig del i att uppfylla klimatmålen. Vi hoppas därför att Boverket fortsätter göra samma kloka bedömning som tidigare så att en mångfald av energisystem inkluderande de med lokal, förnybar och gratisenergi kan samverka till ett hållbart samhälle, men med en sund marknadskonkurrens.

Läs artikeln från 23 februari här.

Läs hela vårt svar här.

Mer information från Geotec och geoenergi hittar Du härGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00