Förtydligande av i dag tidigare utsänt pressmeddelande! En promemoria med anledning av återinförandet av begreppet Normalt förekommande arbete, har varit ute på en snabb remissrunda. Handikappförbunden uppskattar möjligheten att, som den part som närmast företräder de medborgare som förslagen berör, få komma med synpunkter på regeringens initiativ. Remissvaret lämnades på tisdagen den 6 mars. Handikappförbunden delar, och vill med kraft understryka, riksdagens mening om att den nuvarande tillämpningen av rätten till sjukpenning är för snäv.

En promemoria med anledning av återinförandet av begreppet Normalt förekommande arbete, har varit ute på en snabb remissrunda.

Handikappförbunden uppskattar möjligheten att, som den part som närmast företräder de medborgare som förslagen berör, få komma med synpunkter på regeringens initiativ.

Remissvaret lämnades på tisdagen den 6 mars.

Handikappförbunden delar, och vill med kraft understryka, riksdagens mening om att den nuvarande tillämpningen av rätten till sjukpenning är för snäv.

Handikappförbunden underkänner Socialdepartementets promemoria och rekommenderar regeringen att inte ta promemorian i beaktande. Den arbetsgrupp inom departementet som utarbetat förslaget, resonerar kring att en återgång till det tidigare begreppet ”normalt förekommande arbete” inte skulle innebära någon större skillnad mot det nu använda begreppet ”reguljära arbetsmarknaden”. Socialförsäkringsministern och företrädare för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har uttryckt samma åsikt.

Handikappförbunden har starka invändningar mot den argumentationen, och menar att begreppsskillnaden har betydelse för tillämpningen. I remissvaret argumenterar vi kring detta.

Selektiv historiebeskrivning
Arbetsgruppen gör en selektiv historiebeskrivning av sjukförsäkringens utveckling. Likaså av de förändringar som gjorts vid olika tidpunkter. I sin beskrivning bortser gruppen från den kunskap som tagits fram inom relevant forskning under senare år. Exempelvis vet vi idag mycket mer om orsakerna till de ökade sjukskrivningstalen på 90-talet än vad Anna Hedborgs Socialförsäkringsutredning kunde belägga år 2006. Vid sidan om den aktuella forskningens resultat, skulle Handikappförbundens erfarenheter och kunskap kunnat hämtas in för att bättre säkerställa det sakliga innehållet.

Även i det logiska resonemanget har promemorian brister. Det argumenteras för att en begreppsförändring inte skulle innebära någon förändring i praktisk tillämpning, annat än marginellt. Ändå varnar arbetsgruppen för att ”osäkerheten om de ekonomiska konsekvenserna är stor, särskilt på lite längre sikt.”

Men framförallt har arbetsgruppen misslyckats i själva uppdraget, det vill säga att redogöra för hur riksdagens tillkännagivande om hur sjukförsäkringen ska tillämpas mindre restriktivt, ska verkställas.
Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Mikael Klein

Intressepolitisk chef

mikael.klein@funktionsratt.se

070-480 71 66

Monica K McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

070-885 42 65