Den 3 oktober är det 25 år sedan Tyskland återförenades efter delningen 1949. På Södertörns högskola bedrivs forskning inom olika ämnen som på olika sätt har bäring på Tyskland. Här presenteras ett urval. Fler forskare hittar du under personalfliken på respektive ämne.

Historia

Ann-Judith RabenschlagFil dr Ann-Judith Rabenschlag forskar om migration, interkulturella möten och rasism i det sena DDR. I december 2014 disputerade hon med en avhandling som bland annat analyserar den östtyska befolkningens reaktioner på utländska arbetstagare. Hon arbetar med källmaterial från statliga företag, myndigheter, tidningar, privata brev samt dokument från underrättelsetjänsten Stasi.

Steffen WertherFil dr Steffen Werther disputerade på en avhandling om SS´s storgermanska ideologi under andra världskriget. Därefter har han bland annat forskat om hur tysk extremhöger har försökt att ta över och ”reclaima” miljömedvetenhet såsom varande deras ”naturliga” område för politik och aktivism. Medlemmarna i denna ”nya ekologiska höger” ser sig som bärare av en moderniserad nationalistisk miljörörelsetradition.

Kulturgeografi

Thomas LundénProfessor emeritus Thomas Lundén forskar om gränsområden i nutid och dåtid, särskilt Tysklands östgräns före och efter återföreningen, samt om tyska och baltiska gränsstäder och deras förhållande till grannlandet. Han skriver även om gränslandet Pommern samt om accepteringen av icke-evangeliska minoriteter i Nordtyskland och Östersjöområdet under de senaste århundradena.

Litteraturvetenskap

Markus HussFil dr Markus Huss forskar om flerspråkig litteratur med särskild tonvikt på den tyskspråkiga litteratursfären. Hans avhandling Motståndets akustik (2014) behandlar Peter Weiss tidiga författarskap (tyska och svenska) mot fonden av politiska och estetiska diskussioner förda i det ockuperade, och sedermera delade, Tyskland.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Heike GrafDocent Heike Graf undersöker tyska medieföretag med utgångspunkt i det mångkulturella samhällets möjligheter och utmaningar. Den tyska journalistkårens sammansättning kännetecknas av en låg andel av journalister med migrationsbakgrund (endast 3 %) och i projektet studerar hon hur frågor kring etnisk mångfald bland anställda hanteras i medieföretag.

Samtidshistoria

Norbert GötzProfessor Norbert Götz forskar bland annat om brittisk humanitär hjälpverksamhet till Tyskland under de napoleonska krigen. Detta diskuterar han utifrån frågan om den moderna ”NGO”-världens ursprung och den moraliska ekonomin som denna grundar sig i.

Statsvetenskap

Karl Magnus JohanssonProfessor Karl Magnus Johansson forskar bland annat om politiska eliter och partier och deras transnationella nätverk, däribland tyska politiker och partier, och hur politiskt inflytande utövas genom sådana nätverk. Han har varit gästforskare vid centret för europeisk integrationsforskning vid universitetet i Bonn.

Tyska

Birgitta AlmgrenProfessor emerita Birgitta Almgren är engagerad i internationella nätverk och forskningsprojekt kring Sverige-Tyskland i skuggan av nazismen och kalla kriget. Efter att i tyska arkiv analyserat handlingar om Stasi-agenter i Sverige fick hon tillgång också till Säpos dokument om Stasi-misstänkta och har publicerat flera böcker i ämnet.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876