I en allt snabbare föränderlig tid är det viktigt att analysera omvärlden för att förstå hur kommunernas roller och ansvar kan gestalta sig. Vad händer i vår omvärld och hur påverkar det våra möjligheter att nå våra mål och den långsiktiga visionen ”det finns inget avfall”?

Det är frågor som ska diskuteras på Avfall Sveriges årsmöte, där avfallsbranschen samlas. Mötet hålls i Skellefteå den 29–30 maj. På årsmötet deltar närmare 400 tjänstemän och förtroendevalda från avfallsbranschen. 

Under årsmötet blir det föredrag och samtal kring olika teman:

  • Politiken – evolution eller revolution?
  • Demografi, värderingar och livsstil
  • Fossilfritt, hållbart och cirkulärt
  • Digitalisering, automation och nya tjänstelogiker
  • Organisation av kommunens verksamhet. 

Bland talarna finns Anders Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog. Han har jobbat med regeringens förslag till förändringar i producentansvaret för förpackningar och tidningar, som just nu remissbehandlas i regeringskansliet. 

På årsmötet kommer även Avfall Sveriges aktuella strategiprojekt kring kommunernas roll, ansvar och avfallshanteringens organisation att presenteras. Avsikten med projektet är att ge alla inom Avfall Sverige verktyg för att göra omvärldsanalyser i det egna arbetet.

På årsmötet delas också Avfall Sveriges stipendier ut och årets bästa avfallskommun utses. 

I anslutning till konferensen visar knappt 30 av Avfall Sveriges företagsmedlemmar upp sina senaste produkter och tjänster. Det är på Avfall Sverige-utställningen som branschens nyheter visas först.

Årsmötet hålls på Folkparken i Skellefteå med start kl. 10.00 den 29 maj, mötet avslutas kl. 13.40 den 30 maj. Utställningen pågår 8.00–16.30 den 29 maj. Programmet finns på avfallsverige.se. Anmäl deltagande till kommunikationschef Anna-Carin Gripwall via mail till acg@avfallsverige.se eller telefon 070-662 61 28 senast den 28 maj.

För mer information, kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20