Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade idag bland annat om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar, helikopterstöd från Försvarsmakten och regelverk för sjukresor.

Justering av regelverk för sjukresor

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regelverket för sjukresor justeras. Genom justeringen höjs egenavgifterna och högkostnadsskyddet för sjukresor. Högkostnadsskyddets justering innebär samtidigt att patienter som reser ofta kommer att nå högkostnadsgränsen snabbare.

Förslaget har tagits fram på uppdrag av regionstyrelsen mot bakgrund av en hög kostnadsutveckling för Västra Götalandsregionen (VGR) för sjukresor. Egenavgifter och högkostnadsskydd har varit oförändrade sedan 2003 fram till 2019. Nuvarande nivå är under medelvärdet i Sverige.

För att minska sjukresekostnaderna föreslås följande justeringar:

 • Egenavgift för sjukresa med kollektivtrafik ska motsvara och följa Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1. I dagsläget innebär det en höjning från 20 kronor till 34 kronor.
   
 • Egenavgift för sjukresetaxi höjs från 80 kronor till 125 kronor.
   
 • Egenavgift för sjukresa med egen bil höjs från 100 kronor till 125 kronor
   
 • Högkostnadsskyddet höjs från 1 650 kronor till 2 000 kronor.
 • Egenavgiften för sjukresa med egen bil och sjukresetaxi ska räknas upp varje år med ett index som fastställs i VGR:s budgetprocess, i dagsläget 2 procent.

Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2021 och innebär att sjukresekostnaderna för VGR minskar med cirka 31 miljoner kronor per år.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

Förslaget ska härnäst behandlas i regionstyrelsen och därefter i regionfullmäktige.

 

Försvaret stöttar regionerna med helikopter och flygplan

Den pågående pandemin innebär ett större behov av helikoptertransporter mellan intensivvårdsenheter på landets sjukhus. Behovet har funnits i olika hög grad sedan våren 2020 och är nu högre igen samtidigt som utvecklingen framöver är fortsatt oviss.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom ett förslag om helikopterstöd från försvarsmakten även under våren 2021. Helikoptern utgår från Linköping, och från Såtenäs ska nu ett Herculesplan utgå som bland annat har möjlighet att transportera en ambulans. På så sätt kan tidskrävande omlastningar undvikas. Region Uppsala och Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvårdsbemanningen av helikoptern och flygplanet.

Stöd från Försvarsmakten riktas till hela landet efter en gemensam framställan från Socialstyrelsen.

 

Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar föreslås

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställer sig bakom förslag om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst i Västra Götalandsregionen.

Bakgrunden till förslaget är bland annat att det kan uppstå problem av olika slag och vara en patientsäkerhetsrisk för patienter som genomgår neuropsykiatrisk utredning utan att utredningen initierats via remiss från specialistvården.

Ett införande av remisskrav från specialistpsykiatrin bedöms vara positivt för patienterna eftersom de som utreds då ingår i en vårdprocess med medicinsk bedömning, utredning med likvärdiga kvalitetskrav, en tydlig mottagare av utredningsresultatet och ansvarig för insatser efter utredning.

Ett remisskrav bedöms även få positiva ekonomiska konsekvenser genom att risken minskar för att utredningar görs i onödan eller behöver göras om på grund av bristande kvalitet.

Förslaget ska nu vidare till regionstyrelsen och därefter till regionfullmäktige för beslut.

Tidigare pressmeddelande från psykiatriberedningen

 

Kontaktpersoner

Jonas Andersson (L), ordförande, 070-837 78 53

Nicklas Attefjord (MP), 1:e vice ordförande, 070-714 89 96

Håkan Linnarsson (S), 2:e vice ordförande, 070-082 59 94

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 073-077 11 77

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, 076-112 21 68

 

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.


Taggar

HSS

Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Gabriel Holmqvist

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se