Finansiering av nya läkemedel och behandlingsmetoder

- och sjukvårdsutskottet har godkänt att nio nya läkemedel/behandlingsmetoder införs i sjukvården i Västra Götalandsregionen. Finansiering sker med 45 miljoner kronor. Beslutet är en del i det som kallas "ordnat införande". Ordnat införande är en strukturerad process som avgör vilka nya läkemedel och metoder som ska införas i sjukvården. Besluten gäller inom hela Västra Götalandsregionen. Syftet är att se till att sjukvårdens resurser används till de metoder och läkemedel som skapar verklig nytta för patienten.

 

3,6 miljoner till ökad tillgänglighet inom transmedicinsk vård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter 3,6 miljoner kronor ur sitt utvecklingsanslag för ökad tillgänglighet till transmedicinsk vård. Syftet är att bidra till ökad hälsa och livskvalitet för personer med könsdysfori och säkerställa tillräcklig utredningskapacitet av könsidentitet.

Antalet personer som får diagnosen könsdysfori ökar, liksom antalet personer som väntar på könsbekräftande vård och kirurgiska ingrepp. Den psykiska ohälsan hos transpersoner är också hög, jämfört med övriga invånare.

 

Nya riktlinjer ska ge jämlik demensvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter fyra miljoner kronor för ökade läkemedelskostnader och utbildningskostnader i samband med att VGR inför nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Syftet med de nationella riktlinjerna är att öka förutsättningarna för jämlik vård, att utjämna skillnader i utredning, behandling och vårdutbud och att öka följsamheten till kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Patienter med demenssjukdom har komplexa och stora vårdbehov samt nedsatt autonomi. Det rör sig dessutom om en stor och ökande grupp då antalet äldre ökar de närmaste åren. De viktigaste åtgärderna för en förbättrat omhändertagande av demenssjuka är att utredningar som påbörjas behöver fullföljas och att de innehåller fler moment än idag för att patienter ska få en specifik demensdiagnos. Likaså behöver uppföljning och samverkan med kommunerna förbättras liksom utbildning och handledning av personal.

 

Överenskommelse med Sahlgrenska Universitetssjukhuset om rikssjukvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt vårdöverenskommelsen med Sahlgrenska Universitetssjukhuset för uppdraget som universitetssjukhus.

I överenskommelsen ingår finansiering med 61 miljoner kronor för aktiviteter som ska stärka sjukhusets roll att sprida kompetens och ny metodik samt bedriva rikssjukvård. Vidare ingår finansiering av Regionalt Bild- och Interventionscentrum med 173 miljoner kronor. Utöver detta tillför hälso- och sjukvårdsstyrelsen ytterligare 8 miljoner kronor för att täcka SU:s kostnader för det så kallade Vävnadsdirektivet, där regelverk finns kring förvaring, dokumentation, spårbarhet samt kvalitetssäkring av verksamheter som hanterar mänskliga vävnader.

 

Modell för att upptäcka försämrad tandhälsa hos äldre

Västra Götalandsregionen kommer att pröva en modell där äldre personer erbjuds utökad screening av sin tandhälsa. Modellen kommer att införas i två-fyra kommuner i Västra Götaland. Målgruppen är personer över 65 år som har biståndsinsats.

Syftet är att utveckla en metod för att i god tid upptäcka försämrad tandhälsa och säkra en regelbunden kontakt med tandvården med förebyggande insatser.

Forskning och erfarenhet visar att risken för att utveckla kariessjukdom är hög hos personer över 65 år och ökar med stigande ålder. Studier visar också att äldre personer i högre grad än andra tappar kontakt med tandvården.

 

Finansiering av närakuter i Lidköping och Skene

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 11 november att starta två närakuter vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping och Södra Älvsborgs Sjukhus Skene.

Närakuterna innebär att de nuvarande jourcentralerna i Skene och Lidköping får utökade uppdrag bland annat genom bättre tillgång till direkt konsultation med specialistläkare på sjukhus vid behov samt bättre möjligheter till provtagning och röntgenundersökningar. I Lidköping kommer jourcentralen att flytta in på sjukhuset efter årsskiftet och därefter kan närakuten starta.

Västra Götalandsregionen bedömer att Lidköpings jourcentral kommer ta mot ytterligare 3 500 besök och att Skenes jourcentral kommer att ta emot ytterligare 1 000 besök.

Närakuterna öppnar 1 april.

 

Pilotmodell inom mobil hemtandvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner att en pilotmodell genomförs för ekonomisk ersättning inom den mobila hemtandvården.

Mobil hemtandvård är del av Västra Götalandsregionens tandvårdsstöd inom den så kallade nödvändiga tandvården. Den mobila verksamheten omfattar årligen cirka 5 000 patienter och ger personer med stora omvårdnadsbehov inom kommunernas vårdboende och i enskilda boenden möjlighet till tandvård i hemmet. Ofta handlar det om akut tandvård i livets slutskede med smärtlindring och infektionsbehandling.

 

Rapport om barn och ungas hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården för barn och unga i Västra Götalandsregionen fungerar till vissa delar bra, men det finns ojämlikheter och brister i vården. Det kan handla om långa väntetider, bristande samverkan eller otillräckligt med stöd och insatser till barn och anhöriga.

Det framgår av rapporten ”Barn och unga - komplexa behov och vägar framåt” som hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände vid sitt möte. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter också 1,7 miljoner kronor för det fortsatta arbetet.

Rapporten är en del i arbetet med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård. Syftet är att på sikt uppnå en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga. Vården ska se till alla barns och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling och arbetet ska genomsyras av ett tydligt barnperspektiv.

Rapporten innehåller förslag om åtgärder inom sju huvudsakliga områden:

  • Rätt kompetens tillgänglig för konsultation

  • Uppföljning som kan förändra

  • Koordinatorer i vården

  • Kontinuerliga vårdflöden

  • Tydliga konsultationsmodeller

  • Stöd och tidiga insatser när det behövs

  • Större delaktighet barn och närstående med en väntrumsmodell

Inom varje område finns förslag på testverksamheter inom regionen.

 

Rehabverksamhet startar i Kungälv

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt en ansökan från Närhälsan om att starta rehabverksamhet i Kungälvs kommun. Ansökan avser en nyetablerad verksamhet som med start 1 maj 2019.

Kontakt

Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44, Karin Möller, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör, 0700-206600 eller Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-80 16 19.

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se