Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om handlingsplan för huvudvärksvården och om förslag till avgift för hörapparater med uppladdningsbara batterier.

Regiongemensam migränmottagning byggs upp i handlingsplan för huvudvärksvården

En digifysisk specialistmottagning för migränpatienter ska byggas upp i Västra Götalandsregionen (VGR). Det är en av punkterna i en handlingsplan för huvudvärksvården som hälso- och sjukvårdsstyrelsen nu ställt sig bakom.

Planen baseras på en rapport från en arbetsgrupp som utrett frågan, och som hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom i februari i år. Bakgrunden till utredningen och rapporten är undersökningar som visar att huvudvärkssyndrom inklusive migrän inte blir diagnostiserade och behandlade tillräckligt i VGR.

Vid den nya specialistmottagningen ska migränpatienter i hela Västra Götaland genom olika digitala stöd kunna få specialisthjälp. Vid behov ska även fysiska besök erbjudas.

Handlingsplanen fokuserar på migrän, men även patienter med mindre vanliga men svåra huvudvärkstillstånd som till exempel klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk) omfattas.

Utöver den digifysiska mottagningen innehåller handlingsplanen flera andra delar. Migrän får ett eget så kallat processteam i VGR:s organisation för kunskapsstyrning. Ett sådant team ska bland annat ansvara för att ta fram informations- och utbildningsmaterial till patienter, och ge kunskapsstöd till vårdgivare.

Vidare ska patienter få bättre hjälp till egenvård på alla nivåer, och stödet till patienterna innan kontakt med vården ska utvecklas. Kompetensen på området hos bland annat vårdcentraler och rehabenheter ska stärkas liksom samarbetet dem emellan.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade också att en fördjupad kostnadskalkyl och förslag till finansiering av handlingsplanen nu ska tas fram.

 

Avgift för uppladdningsbara hörapparater föreslås

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att en avgift på 400 kronor tas ut om hörapparat med uppladdningsbara batterier skrivs ut. Brukaren slipper i gengäld den löpande kostnaden för att byta förbrukningsbatterier vilket krävs i en traditionell hörapparat.

Det är förvaltningen Habilitering och Hälsa som tidigare väckt frågan i en skrivelse till regionfullmäktige, och hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fått frågan på remiss.

Idag tas inga patientavgifter ut för hjälpmedel i Västra Götaland utan det är förskrivaren av hjälpmedlet som står för kostnaden. Förbrukningsmaterial som till exempel batterier till hörapparater bekostas dock av brukaren själv.

Idag förskrivs enbart hörapparater med utbytbart batteri, men ett teknikskifte väntas innebära att hörapparater med integrerade uppladdningsbara batterier blir allt vanligare på marknaden. Att istället skriva ut en hörapparat med uppladdningsbara batterier medför en merkostnad för förskrivaren med cirka 500 kronor för den första apparaten och 300 kronor för den andra apparaten, alltså totalt 800 kronor om brukaren behöver två apparater.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen anser att en avgift på 400 kronor ska tas ut per apparat för hörapparater med uppladdningsbart batteri. Denna kostnad beräknas för brukaren bli lägre än kostnaden för batterier under en livslängd för en hörapparat med utbytbart batteri.

Ärendet ska härnäst behandlas i regionstyrelsen och därefter i regionfullmäktige.

För egen del beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen också att låta utreda om det finns andra vårdområden där det är rimligt att möjliggöra medfinansiering för patienter som väljer en dyrare produkt.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna reserverade sig mot besluten till förmån för egna yrkanden.

 

Kontaktpersoner:

Jonas Andersson (L), ordförande, 070-837 78 53

Madeleine Jonsson (MP), 1:e vice ordförande, 070-220 79 23

Håkan Linnarsson (S), 2:e vice ordförande, 070-082 59 94

Jan Kilhamn, t f hälso- och sjukvårdsdirektör, 070 - 085 25 97

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, 076-112 21 68

 

 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se