Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om plan för hur vården för patienter med långvarig icke malign (ej cancerrelaterad) smärta ska förbättras i Västra Götalandsregionen.

Plan för bättre smärtvård antagen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom en plan för hur vården för patienter med långvarig icke malign (ej cancerrelaterad) smärta ska förbättras i Västra Götalandsregionen (VGR).

VGR har sedan 2008 fått statsbidrag för behandlings- och rehabiliteringsinsatser för patienter med smärtproblematik, men från 2021 utgår inte längre statsbidrag för ändamålet.

Planen som hälso- och sjukvårdsstyrelsen nu ställt sig bakom grundar sig bland annat på tidigare utredning, samt rekommendationer från det regionala processteamet för smärta. Den innebär en mer jämlik tillgång för regionens invånare till vårdutbudet, som ska ges i fyra olika nivåer:

1. Primärvård - vårdcentraler och rehabmottagningar i samverkan

2. Multiprofessionella team inom primärvården

3. Smärtvård på specialistnivå - med multiprofessionella och multidisciplinära smärtmottagningar

4. Regional specialistvård - en regiongemensam mottagning för de mest komplexa smärtpatienterna med flera sjukdomstillstånd

Det tidigare statsbidraget har finansierat vissa delar av den verksamhet som beskrivs i planen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för genomförande av planen och förslag till finansiering. För ett inledande förbättringsarbete under 2021 avsätter styrelsen fyra miljoner kronor ur sitt utvecklingsanslag.

 

Förslag att inte införa årligt avgiftsfritt tandhygienistbesök - nytt tandvårdsstöd bör istället inväntas

I december 2019 biföll regionfullmäktige en motion om att utreda möjligheten att införa ett årligt avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år. Koncernkontoret bedömde i sin utredning att det av flera anledningar inte finns förutsättningar att genomföra en sådan reform. Ärendet behandlades i november 2020 av hälso- och sjukvårdsstyrelsen som då beslutade att utreda införandet av ett avgiftsfritt tandhygienistbesök för ålderskullarna 75, 80 och 85 år, samt utreda kostnaderna för förslaget.

I denna utredning beräknar Koncernkontoret att kostnaden skulle bli 28 miljoner kronor år 2022 och successivt öka till cirka 34 miljoner kronor fram till år 2027. Till detta kommer en engångskostnad om 1-2 miljoner kronor för själva genomförandet.

Koncernkontoret konstaterar också att den statliga utredningen ”När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” nyligen föreslagit en ny form av statligt tandvårdsstöd kallat Tandhälsoplan. Enligt förslaget ska detta stöd omfatta både åtgärder för undersökning och vid behov viss förebyggande behandling mellan undersökningarna. Varje besök inom Tandhälsoplanen kommer enligt förslaget att ha en fast patientavgift på 200 kronor. Stödet gynnar alla åldersgrupper och baseras på behov och individuell riskbedömning.

I enlighet med Koncernkontorets förslag beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att föreslå att ett årligt avgiftsfritt tandhygienistbesök inte införs utan att Västra Götalandsregionen istället inväntar den föreslagna reformen som föreslås träda ikraft den 15 januari 2026.

Ärendet ska härnäst behandlas i regionstyrelsen och därefter i regionfullmäktige.

 

Ansökan om ny rehabenhet i Härryda kommun godkänd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände ansökan från Familjeläkarna i Mölnlycke Vårdcentral och BVC AB om att driva verksamhet inom Vårdval Rehab i Härryda kommun. Ansökan avser en nyetablerad verksamhet under namnet Familjeläkarnas rehab, Mölnlycke, med planerad verksamhetsstart 1 september 2021.

Lokalerna finns på Hönekullavägen i Mölnlycke i anslutning till Familjeläkarna i Mölnlycke Vårdcentral och BVC. Ansökningen har granskats utifrån de krav som gäller inom Vårdval Rehab vad gäller verksamhetens utförande, ekonomisk stabilitet, IT och lokaler. Innan driftstart krävs godkänd tillgänglighetsbesiktning av lokalerna.

 

Återremitterat ärende:

Beredskap vid nedstängning av vårdcentral

 

Kontaktpersoner:

Jonas Andersson (L), ordförande, 070-837 78 53

Madeleine Jonsson (MP), 1:e vice ordförande, 070-220 79 23

Håkan Linnarsson (S), 2:e vice ordförande, 070-082 59 94

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 073-077 11 77

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, 076-112 21 68

 

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99