Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förlänger avtalet med Bräcke diakoni om stödgrupper för barn och familjer i sorg och saknad. Bräcke diakoni har sedan 2012 bedrivit stödgrupper för barn, unga och vuxna i familjer som förlorat en förälder. Syftet med att förlänga ytterligare ett år är att möjliggöra en forskningsstudie på Lunds universitet som följer upp betydelsen av gruppintervention till barn och ungdomar i sorg efter att ha förlorat en närstående. Fortsatt avtal med Restad gå

Fortsatt avtal med Restad gård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förlänger avtalet med Svenska Röda Korset om mobilt behandlingsteam för boende på asylboendet Restad gård fram till 31 december 2019.

Sedan 2015 har Svenska Röda Korset och Västra Götalandsregionen haft ett så kallat idéburet offentligt partnerskap om mobilt behandlingsteam på Restad gård. Genom förlängningen säkerställer Västra Götalandsregionen att de boende på Restad gård får fortsatt behandling och stöd. Finansiering sker med 2,1 miljoner kronor från det riktade statsbidraget om ökad välfärd/migration.

 

Förlängt avtal med SOS Alarm

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att förlänga avtalet med SOS Alarm Sverige AB som längst till 31 mars 2019 under tiden som Västra Götalandsregionen fortsätter bygga upp prioriteringsfunktionen i egen regi.

Västra Götalandsregionen har tidigare beslutat att ta över prioriteringen av larmsamtal till 112 och att SOS Alarm behåller ansvaret för dirigeringen av ambulanser.

Under det senaste halvåret har Närhälsan inom VGR arbetat med att bygga upp prioriteringsfunktionen men rekryteringen av sjuksköterskor och annan sjukvårdsutbildad personal har inte kunnat ske i den utsträckning som behövs för att kunna ta över funktionen i egen regi. Det finns därför ett behov av att förlänga uppbyggnadstiden och avtalet med SOS Alarm. I uppdraget ingår förutom prioriteringsfunktionen bland annat koordinering av ambulanshelikoptern och dirigering av liggande sjuktransporter.

Kostnaderna för prioriteringsfunktionen i egen regi blir cirka 40 miljoner kronor dyrare än beräknat men hälso- och sjukvårdsstyrelsen bedömer att kvaliteten och patientsäkerheten är överordnad.

 

VGR stödjer utredningen God och nära vård

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslagen i utredningen God och nära vård – en primärvårdsreform. Det skriver hälso- och sjukvårdsstyrelsen i ett yttrande till Socialdepartementet. VGR anser att utredningen ligger väl i linje med det arbete som pågår i VGR med att ställa om hälso- och sjukvården.

Västra Götalandsregionen instämmer också i utredningens förslag om att patienten ska få tillgång till och möjlighet att välja en fast läkarkontakt i primärvården. Västra Götalandsregionen menar också att frågan om hur primärvården bäst kan möta äldre med omfattande behov behöver utredas ytterligare.

 

Finansiering av ADL-intyg

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter 3,1 miljoner kronor under nästa år för att finansiera förskrivningen av ADL-intyg.

ADL står för aktiviteter i det dagliga livet och är ett instrument som används för att bedöma en persons funktionsförmåga och behov av hjälp med olika aktiviteter och syftar till att ge Försäkringskassa och kommun bättre beslutsunderlag vid ansökningar om personlig assistans.

Under året har Riksdagen beslutat att landstingen har en skyldighet att bistå Försäkringskassan med försäkringsmedicinska utredningar. Lagen träder i kraft 1 januari 2019.

Kontakt:

Jonas Andersson (L), ordförande, 0708-37 78 53, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande 0700-85 25 44, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se