Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om anslutning till ett gemensamt nationellt samordningskansli för tarmcancerscreening. Anslutningen är ett första steg i införandet av tarmcancerscreening i VGR.

VGR ansluter till nationellt samordningskansli för tarmcancerscreening

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, där varje år cirka 6 200 personer drabbas. Med allmän screening för alla mellan 60 och 74 år beräknas 300 liv per år kunna räddas.

Idag erbjuder regionerna Stockholm och Gotland screening för invånare mellan 60 och 69 år genom självprovtagning för test av blod i avföringen, med efterföljande koloskopiundersökning vid behov. Övriga regioner planerar för att successivt kunna starta screeningprogram.

När programmen är fullt uppbyggda kommer alla personer i Sverige i åldrarna 60-74 år erbjudas provtagning vartannat år. Under uppbyggnaden kan åldersspannen variera mellan regionerna.

I VGR arbetar Koncernkontoret med att ta fram förslag till stegvis införande av tarmcancerscreening.

Regionerna har genom sin samverkan med regionala cancercentrum ett stöd vid införandet. Ett gemensamt kallelsesystem är utvecklat och i drift och ett gemensamt samordningskansli byggs upp inom RCC Stockholm Gotland. Avsikten är att alla landets regioner ska kunna ansluta sig till och utnyttja dessa gemensamma funktioner.

 

Digital utbildning i grupp utvecklas hos rehabenheterna

Rehabenheterna i Västra Götalandsregionen får möjlighet att erbjuda sina patienter digital utbildning i grupp för KOL och artros, och när nödvändigt utvecklingsarbete är klart även för utmattningssyndrom och insomni. För detta får rehabenheterna samma ersättning som vid ett fysiskt besök på mottagningen.

Rehabenheterna är idag skyldiga att erbjuda gruppbaserad patientutbildning och behandling. Idag får enheterna bara ersättning för detta om aktiviteterna genomförs genom fysiska besök på mottagningen.

På grund av pandemin har antalet gruppbaserade patientutbildningar och gruppbehandlingar minskat eller upphört. Genom att utveckla möjligheterna för digital vårdkontakt skapas förutsättningar för rehabenheterna att erbjuda patienterna dessa insatser i större utsträckning jämfört med nu. Denna utveckling ligger också i linje med vårdens övergripande digitalisering i syfte att öka tillgängligheten.

En utredning har föreslagit att digital vårdkontakt för gruppbaserad patientutbildning i ett första steg ska kunna erbjudas för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), artros, utmattningssyndrom och insomni.

 

Avtal 2021 om mobilt behandlingsteam på Restad Gård

Västra Götalandsregionen (VGR) tecknar fortsatt avtal under 2021 med Röda Korset om mobilt behandlingsteam på asylboendet Restad Gård i Vänersborg.

På asylboendet finns 750 platser varav 550 idag är belagda. Svenska Röda Korset Behandlingscenter Skövde har sedan 2015 ett mobilt team som ger behandling och stöd till flyktingar som direkt eller indirekt utsatts för till exempel krigsskador och tortyr.

Avtalet med Röda Korset har varit i form av ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP), där Röda Korset under 2020 ersatts med två miljoner kronor.

VGR arbetar nu med gemensamma riktlinjer och rutiner för avtalsformen IOP, ett arbete som beräknas vara klart under 2021.  Koncernkontorets bedömning är att den mobila verksamheten på Restad Gård behövs även under 2021, men i mindre omfattning på grund av minskad beläggning. För 2021 ingås därför att IOP-avtal om 1 miljon kronor.

 

Ansökan om ny vårdcentral i Mölndals kommun godkänd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände ansökan från Hälsa Hemma Sverige AB om att bedriva verksamhet inom Vårdval Vårdcentral i Kållered i Mölndals kommun

Ansökan avser en ny verksamhet på Ekenleden i Kållered, och planeras att starta 1 april 2021.

Ansökningen har granskats utifrån de krav som gäller inom Vårdval Vårdcentral vad gäller verksamhetens utförande, ekonomisk stabilitet, IT och lokaler.

Innan driftstart krävs godkänd tillgänglighetsbesiktning av lokalerna, som tidigare använts för liknande verksamhet.

 

Tillfälliga förändringar av patientavgifter och sjukreseregler

Med anledning av covid-19 har hälso- och sjukvårdsdirektören under våren och sommaren på delegation beslutat om en rad tillfälliga förändringar gällande vissa patientavgifter och sjukreseregler. Besluten gäller fram till 31 december 2020.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade nu om fortsatta förändringar för tiden 1 januari – 28 februari 2021.  Därefter föreslås att regionfullmäktige fattar motsvarande beslut för tiden 1 mars – 30 juni 2021.

Förändringarna handlar bland annat om slopad avgift vid avbokat besök senare än 24 timmar, och att personer som är 70 år eller äldre eller tillhör riskgrupp slipper den extra avgiften om 100 kronor vid hembesök.

För sjukresor handlar förändringarna bland annat om att patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård får åka sjukresetaxi till hälso-och sjukvården trots att de inte uppfyller krav på sjukresa (medicinsk bedömning). Ersättning för sjukresa betalas också för resor från tillfälligt boende på grund av covid-19 även om det inte är patientens folkbokföringsadress.

 

Förlängda beslut med anledning av covid-19

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förlänger ett antal tidigare beslut gällande avgifter, ersättningar och åtgärder med anledning av covid-19:

 • Egenavgiften för antikroppstestning (serologisk testning) ska fortsatt vara 160 kronor och inte ingå i högkostnadsskyddet.
  Testning i särskilt känsliga verksamheter ska vara avgiftsfri för hälso-och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst.

  Beslutet gäller till och med 31 december 2021.
   

 • Vården för covid-19 för patientgrupper som är självbetalande för vård som ges enligt Smittskyddslagen ska vara fortsatt avgiftsfri. Berörda grupper är bland annat kvotflyktingar och anhöriginvandrare som inte är bosatta och därmed saknar personnummer, turister samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort.

  Beslutet gäller till och med 30 juni 2021.
   
 • Tidigare beslut om åtgärder kopplat till externa parter med anledning av covid -19 förlängs. Det handlar bland annat om ersättning till privata vårdgivare för digitala vårdkontakter, och möjlighet för privata rehabenheter som korttidspermitterat personal att minska sitt öppethållande. Tidigare beslut om möjlighet till förskottering av ersättning förlängs inte, eftersom behovet inte bedöms finnas.

  Beslutet gäller under förutsättning att regionstyrelsen fattar ett övergripande inriktningsbeslut vid sitt sammanträde den 15 december. Detta beslut föreslås gälla till och med 30 juni 2021.
   

 • Alla vårdgivare inom Vårdval Rehab får fortsatt höjd ersättning för telefonbesök. Likaså förlängs beslut om vilka rutiner som ska gälla om vårdcentraler och rehabenheter får personalbrist på grund av covid-19.

  Beslutet gäller till och med 30 juni 2021.

Pressmeddelande med tidigare beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen 24 juni 2020

Pressmeddelande med tidigare beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2 september 2020

Kontaktpersoner:

Jonas Andersson (L), ordförande, 070-837 78 53

Nicklas Attefjord (MP), 1:e vice ordförande, 070-714 89 96

Håkan Linnarsson (S), 2:e vice ordförande, 070-082 59 94

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 073-077 11 77

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, 076-112 21 68

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.


Taggar

HSS

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se