Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om krav- och kvalitetsböcker för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab 2022-2023.

Krav- och kvalitetsböcker för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde förslag till Krav- och kvalitetsbok 2022-2023 för dels Vårdval Vårdcentral, dels Vårdval Rehab. Krav- och kvalitetsböckerna ska också beslutas av regionstyrelsen och därefter fastställas av regionfullmäktige.

Krav- och kvalitetsböckerna anger förutsättningar och ersättningar för att bedriva vårdcentral respektive rehabenhet inom de bägge vårdvalssystemen.
 

Struktur för jourcentraler

För vårdcentralerna föreslår hälso- och sjukvårdsstyrelsen bland annat förändringar i förutsättningar och struktur för kvälls- och helgöppen mottagning, oftast benämnt som jourcentraler.

Förslaget till hälso- och sjukvårdsstyrelsen framtaget av Koncernkontoret tar sin grund i regionstyrelsens beslut ”Hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland” den 20 april i år. Förslaget skulle innebära 15 nya geografiska samverkansområden och lika många jourcentraler.

Efter justering av förslaget i vårdvalsberedningen beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att antalet samverkansområden ska vara 17, inom vilka vårdcentralerna kan samverka kring jouruppdraget.

Minst en jourcentral ska finnas i varje samverkansområde och den exakta geografiska placeringen bestäms av de samverkande jourcentralerna tillsammans med respektive hälso- och sjukvårdsnämnd.

Skaraborg delas in i fyra samverkansområden istället för två, vilket var antalet i det ursprungliga förslaget.

Jourcentralerna ska vara tillgängliga per telefon, fysiska besök och digitala besök (ljud och bild i realtid.)

 

Andra större förändringar gällande vårdcentralerna:

 • Utvecklingsprojektet Ungas psykiska hälsa permanentas och införs som ett tilläggsuppdrag i krav- och kvalitetsboken. Vårdcentraler kan ansöka om uppdraget som innebär att vara resursmottagning med samlad fördjupad kompetens för bedömning, behandling och konsultation inom primärvård för barn och unga med psykisk ohälsa.

  Till denna satsning tillför hälso- och sjukvårdsstyrelsen cirka 100 miljoner kronor.
   
 • Läkares medverkan i den kommunala hälso- och sjukvården utvecklas genom bland annat uppdraget Läkarmedverkan på kommunala boendeenheter. Uppdraget innebär planerad läkarmedverkan en gång i veckan på boenden för äldre och planerad läkarmedverkan kontinuerligt på boenden för personer med funktionsnedsättning. Den ansvariga vårdcentralen ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök på boendet, när det behövs och för att förhindra onödig sjukhusvistelse.

  Satsningen finansieras ur ett budgetanslag som hälso- och sjukvårdsstyrelsen får från 2022 för att öka det medicinska stödet i primärvården.

 

Digitala vårdtjänster

För Vårdval Vårdcentral liksom för Vårdval Rehab innebär de nya krav- och kvalitetsböckerna också stärkta krav på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och tillhandahålla digitala vårdtjänster.

För rehabenheterna införs krav på att erbjuda artrosskola via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling, eller genom annan digital plattform.

Krav- och kvalitetsböckerna ska härnäst behandlas av regionstyrelsen den 14 september och regionfullmäktige 21 september.

 

Beslut om tillfälliga covid-19-regler förlängs

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förlänger en rad tidigare beslut kring tillfälliga förändringar av regelverk med anledning av den pågående covid-19-pandemin. Förändringarna gäller bland annat vissa sjukreseregler och patientavgifter, samt stöd och åtgärder riktade mot vårdgivare.

De förlängda besluten innebär bland annat att:

 • Patienter som är 70 år eller äldre får åka sjukresetaxi till hälso-och sjukvården för vaccination mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor.
   
 • Patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård får åka sjukresetaxi till hälso-och sjukvården trots att de inte uppfyller krav på sjukresa (medicinsk bedömning).
   
 • Den extra avgiften om 100 kronor vid hembesök tas bort för personer som är 70 år eller äldre eller tillhör riskgrupp.
   
 • Vård vid covid-19 för grupper som enligt Smittskyddslagen normalt sett är självbetalande blir fortsatt avgiftsfri även för dessa grupper.

De beslutade förlängningarna gäller till den 31 december.

 

Kontaktpersoner:

Jonas Andersson (L), ordförande, 070-837 78 53

Madeleine Jonsson (MP), 1:e vice ordförande, 070-220 79 23

Håkan Linnarsson (S), 2:e vice ordförande, 070-082 59 94

Jan Kilhamn, t f hälso- och sjukvårdsdirektör, 070 - 085 25 97

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, 076-112 21 68

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se