Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag bland annat om medel för att möta den psykiska ohälsan hos barn och unga.

Östra hälso- och sjukvårdsnämndens mål: God och jämlik hälsa och minskade hälsoklyftor

En god och jämlik hälsa och minskade klyftor i befolkningens hälsa. Det är ett av östra hälso- och sjukvårdsnämndens mål för 2022–2023. Det framgår av det mål- och inriktningsdokument som nämnden fastställde vid sitt sammanträde. Målen grundar sig i regionfullmäktiges övergripande mål för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, analys av invånarnas behov av vård, underlag från östra patientnämnden, dialoger med kommuner, pensionärsråd och utförarstyrelser.

Regionfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen:

  • Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka.
  • Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras.
  • Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård.

Utöver dessa mål har varje nämnd möjlighet att fastställa ett eget mål. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har också identifierat aktiviteter som på olika sätt ska bidra till att målen nås. Några av dessa är att:

  • Främja utvecklingen av en samverkande hälso- och sjukvård mot en mera nära vård
  • Främja ungdomars psykiska hälsa
  • Verka för en utveckling av den akuta specialiserade vården i patientens hem
  • Verka för att minska den ofrivilliga ensamheten, främst för män som är 65 år och äldre
  • Följa upp vårdgarantin och vidta de åtgärder som behövs
  • I samverkan med kommunerna i nämndområdet utreda och verka för att minska skillnaderna i hälsa
  • Verka för att fler mobila och nära vårdformer ska utvecklas

 

Överenskommelse med Röda Korset om stöd till flyktingar

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att teckna en överenskommelse på fem år med Svenska Röda Korsets behandlingscenter i Skövde om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) om traumavård och stöd till flyktingar och andra migranter med psykisk ohälsa till följd av tortyr, krig, förföljelse och flykt. Överenskommelsen ska gälla från 1 januari 2022 till och med 31 december 2026.

Sedan 2020 har östra hälso- och sjukvårdsnämnden ett avtal med Svenska Röda Korset som gäller fram till 31 december 2021. Västra Götalandsregionens koncernkontor har gjort en översyn som visar att det finns ett fortsatt behov av vårdinsatser för att förebygga, minska och behandla psykisk ohälsa. Kostnaden beräknas till cirka 3,7 miljoner kronor.

 

Fördelning av statsbidrag för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar drygt 1,1 miljon kronor av statsbidraget för riktade insatser inom området psykisk hälsa till att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. Drygt 751 000 kronor av dessa medel går till ungdomsmottagningarna i Skaraborg för att motverka psykisk ohälsa bland unga asylsökande och nyanlända personer. Resterande 350 000 kronor går till ett projekt inom Vårdsamverkan Skaraborg som syftar till att uppmärksamma yngre barn med tecken på psykisk ohälsa och tidiga tecken på utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.

 

Stärkt vård och stöd till unga vuxna med missbruk och beroende

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelar 1,2 miljoner kronor till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus för att fortsätta att utveckla vård och stöd till unga vuxna med missbruk och beroende. Medlen ska användas för att fortsätta att utveckla mellanvårdsteamet för unga vuxna från 16 år och uppåt. Mellanvårdsteamet arbetar i hemmet och stödjer unga personer som har skrivits ut från slutenvården fram till dess att patienten själv kan klara att ha kontakt med öppenvården.

En del av medlen går till att utveckla stöd till närstående och att fortsätta att utveckla ett hälsofrämjande arbetssätt som kan identifiera risker för att unga vuxna utvecklar ett beroende eller missbruk.

 

Utvecklat stöd till små barn med psykisk ohälsa

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar 1 miljon kronor till mödra- och barnhälsovårdens psykologverksamhet i Skaraborg för att ta fram en modell för att öka det psykologiska stödet till barn mellan 0 och 5 år och deras vårdnadshavare. Pengarna ska användas till verksamhetsutveckling och ett pilotprojekt för att ta fram en modell för hur vården kan stärkas för små barn med psykisk ohälsa.

 

Kontakt:

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Dan Hovskär (KD) 1:e vice ordförande 070-739 09 05, Sebastian Ekeroth Clausson (S) 2:e vice ordförande 073-913 75 79, Ida Wernered, ansvarig tjänsteperson, 070-513 38 42

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen. Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

http://www.vgregion.se/ostrahsn


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se