Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag om folkhälsoarbetet i Skaraborg och delade ut Folkhälsopriset Skaraborg 2020. Nämnden tog också emot slutrapport kring projektet Samordnat stöd till barn och unga och beslutade om ekonomiska sanktioner för två vårdcentraler.

Träffpunkten i Undenäs får Folkhälsopriset Skaraborg

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har utsett Träffpunkten Undenäs i Karlsborgs kommun till vinnare av 2020 års folkhälsopris på 30 000 kronor. Årets folkhälsopris delas ut till en verksamhet som arbetat främjande och förebyggande för att motverka eller minska effekterna av covid-19.

Separat pressmeddelande om folkhälsopriset Skaraborg

 

Folkhälsoarbete för en god och jämlik hälsa i Skaraborg

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner överenskommelse med Regionhälsan om folkhälsoarbetet i Skaraborg. Syftet med överenskommelsen är att verka för en god och jämlik hälsa och för att minska de påverkbara hälsoklyftorna hos skaraborgarna.

Folkhälsoarbetet ska bedrivas utifrån nämndens fyra prioriterade folkhälsoområden för 2021–2024:

  • Föräldraskapsstöd
  • Invånarnas delaktighet och inflytande
  • Regional samverkan fullföljda studier
  • Ofrivillig ensamhet

Arbetet handlar bland annat om fullföljda studier, psykisk hälsa, mat och rörelse, medborgardialog och föräldrastöd. Arbetet leds av Skaraborgsenheten i nära samverkan med kommunerna i Skaraborg, myndigheter och ideella organisationer.

 

Ökad samverkan ger bättre vård och stöd till barn och unga

Västra Götalandsregionens och kommunernas verksamheter behöver arbeta tillsammans och mera samordnat för att barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd. Det är slutsatsen av projektet Samordnat stöd till barn och unga (SAMBU), som pågått i Mariestad, Gullspång och Töreboda. Projektet har finansierats av östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Barn och unga med psykisk ohälsa behöver hjälp i ett tidigt skede för att undvika mer allvarlig problematik i framtiden. Men många familjer upplever att det är svårt att veta vart de ska vända sig för att få vård och stöd och att bristen på samordning gör att många hamnar mellan stolarna.  

Projektet har utvecklat ett arbetssätt (SAMBU-teamet) där barn och unga med psykisk ohälsa kan få rätt vård och stöd i ett tidigt skede. Teamet är bemannat med olika professioner från olika organisationer utifrån barnet behov.

De familjer som fått hjälp har uppskattat att det har varit en enkel väg till stöd, snabb handläggning, bedömning och återkoppling.

En av de viktigaste slutsatserna i projektet är att det går att komma långt genom att ändra befintliga arbetssätten utan att det nödvändigtvis behöver tillföras extra resurser. Det handlar istället om att skapa kontaktvägar, dela information och öka kunskapen om varandras kompetens och roller.

 

Ekonomiska sanktioner för två vårdcentraler

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om ekonomiska sanktioner för Närhälsan Vara vårdcentral och Unicare Vårdcentral Mariestad i enlighet med hälso- och sjukvårdsstyrelsens rekommendation den 11 november. Sanktionen pågår under 20 månader med start 1 januari 2021.

Bakgrunden till sanktionerna är en fördjupad uppföljning av vårdcentralers följsamhet till riktlinjer för diagnosregistrering. Uppföljningen visar bland annat att det hos 14 av de granskade vårdcentralerna noterats en hög andel anteckningar med irrelevanta diagnoser. Det kan leda till felbedömningar av patienter som på sikt urholkar förtroendet för hälso- och sjukvården.

Sanktionerna sker genom avdrag i ersättningen med som lägst 40 000 kronor per månad och som högst tio procent av den totala ersättningen per vårdcentral och månad. För Närhälsan Vara vårdcentral innebär det 203 329 kronor per månad de första 12 månaderna och 89 169 kronor per månad i åtta månader. För Unicare Vårdcentral Mariestad innebär det 68 901 kronor per månad de första 12 månaderna och 40 000 kronor per månad i åtta månader.

 

Kontakt:

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Dan Hovskär (KD) 1:e vice ordförande 070-739 09 05, Sebastian Ekeroth Clausson (S) 2:e vice ordförande 073-913 75 79, Ida Wernered, ansvarig tjänsteperson, 070-513 38 42

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen. Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

http://www.vgregion.se/ostrahsn


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se