Vid Avfall Sveriges sextionde årsmöte i Helsingborg, valdes sex nya ledamöter in i styrelsen, varav fyra är kvinnor. Avfall Sveriges styrelse har totalt 18 ledamöter, hälften förtroendevalda och hälften tjänstemän. En tredjedel är kvinnor. Styrelsen speglar medlemmarna även vad gäller spridning över landet, liksom fördelningen mellan stora och små kommuner och bolag.

De nyvalda ledamöterna är Ann-Christin Andersson, (s) Göteborgs stad, Ingela Gard-ner Sundström, (m) Österåker, Åsa Ögren (s) Umeå, Magdalena Bosson, Trafikkonto-ret, Stockholm, Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde och Lars-Åke Skjöld, Gästrike Återvinnare, Gävle. Styrelseordförande är Kjell-Arne Landgren (s) Malmö. Vice ordförande är Elwe Nilsson (m) Vallentuna.

– Jag blev tillfrågad om jag ville representera Stockholm i Avfall Sveriges styrelse, och det ville jag naturligtvis, säger Magdalena Bosson, förvaltningschef för trafikkontoret i Stockholm. Det är väldigt viktigt att ha ett nätverk, där man kan byta erfarenheter, driva gemensamma frågor och utveckla professionen. Jag vill att Avfall Sverige ska vara en kompetent branschorganisation, som hjälper medlemmarna med deras behov samt fungerar som en tydlig företrädare för branschen.

– Att andelen kvinnor ökat i Avfall Sveriges styrelse, är en spegling av hur branschen har utvecklats. Alltfler yngre och allt fler kvinnor har upptäckt avfallsbranschen. Branschen står inför stora rekryteringsbehov i samband med väntade pensionsavgångar. Vi arbetar för en så jämn fördelning som möjligt vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund, inte bara i styrelsen utan i hela branschen, berättar Kjell-Arne Landgren, styrelseordförande i Avfall Sverige.

För mer information kontakta:
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. mobil 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, Anna-carin.gripwall@avfallsverige.se, telefon: 040-35 66 08, 070-662 61 28

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer, och representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20