Idag är det känt att fysisk inaktivitet leder till ökad risk för livsstilsrelaterade sjukdomar och att dö i förtid. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en behandlingsmetod för att stötta patienter i primärvården att öka sin fysiska aktivitetsnivå. Nu visar forskningsresultat att patienter som får FaR-behandling ökar sin fysiska aktivitet och kan därigenom minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Stefan Lundqvist, fysioterapeut i FaR-teamet i Närhälsan och doktorand vid Göteborgs Universitet, har tillsammans med medarbetare publicerat en studie där man följt patienter med metabola riskfaktorer (övervikt, förhöjt blodtryck, förhöjda blodsocker och blodfetts-värden) som fått individuellt avpassad FaR-behandling på någon av de 15 vårdcentraler i centrala och västra Göteborg som ingår i studien.

Resultaten efter sex månader visar att 73 % av patienterna ökar sin fysiska aktivitet. Resultaten visar också på förbättringar när det gäller metabola riskfaktorer av 7 av 9 mätta parametrar och hälsorelaterad livskvalitet av 8 av 10 mätta parametrar.

- Sammantaget ger dessa förbättrade resultat patienten en minskad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, säger Stefan Lundqvist som är ansvarig för studien.

FaR-behandlingen är genomförd i daglig klinisk praktik med en tidsmässigt, relativt liten arbetsinsats för medarbetare inom hälso- och sjukvården.

444 primärvårdspatienter mellan 27-85 år (56 % kvinnor), fysiskt inaktiva med metabola riskfaktorer har deltagit i studien. Av dessa patienter gjorde 83 % uppföljning efter 6-månader. FaR-behandlingen bestod av: individuellt samtal kring fysisk aktivitet, individuellt anpassad fysisk aktivitet med skriftlig ordination och en strukturerad uppföljning. Under 6-månadersperioden fick en majoritet av patienterna (80 %) FaR-stöd från vårdgivare 1-2 gånger.

Studien visade bland annat detta:

  • Huvudresultaten vid 6-månaders uppföljning visade på förbättringar gällande fysisk aktivitetsnivå, metabola riskfaktorer och hälsorelaterad livskvalitet. Patientgruppen är tydliga vinnare.

  • Resultaten visade också på ett positivt samband mellan förändring i fysisk aktivitetsnivå och hälsoutfall.

  • Vanligast rekommenderad fysisk aktivitet var promenader som utfördes i vardagen.

  • I den grupp som avbröt behandlingen (bortfallsgrupp) fanns ett ökat antal kvinnor med smärtproblematik och lägre skattad livskvalitet. Dessa fynd indikerar att en del patienter kan vara i behov av ett förstärkt stöd vid behandling med fysisk aktivitet.

  • I gruppen som fullföljde 6-månadersuppföljningen (uppföljningsgrupp) hade kvinnorna ökat sin fysiska aktivitetsnivå mer än män. FaR-behandling på vårdcentral fungerar med utbildade, legitimerade medarbetare, ordnade rutiner och tillgång till arbets- och informationsmaterial.

  • Fullt implementerad, har FaR-behandling potential att bli en viktig behandlingsmetod för ökad fysisk aktivitet och för att uppnå hälsoeffekter för fysiskt inaktiva patienter.

  • Vidare forskning kring FaR-behandling behövs.
     

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Lundqvist
Leg fysioterapeut, MSc, Metodutvecklare
Närhälsan, FaR-teamet centrala och västra Göteborg

Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Enheten för Fysioterapi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

stefan.lundqvist@vgregion.se
Mob: 076-227 61 79


Bifogade filer

 Release
Kontakt


Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

0722-015549

Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

076-831 32 85