En oberoende utvärdering av KPMG har genomförts gällande Timrå kommuns hantering av coronaviruset. Rapporten visar ett antal framgångsfaktorer men också områden som behöver utvecklas.

– Utvärderingen är framtagen på uppdrag av kommunstyrelsen och syftet är att öka vår krishanteringsförmåga. Den visar på det vi gjort bra men framförallt på det vi behöver arbeta vidare med för att förbättra oss. Jag konstaterar samtidigt att vårens erfarenheter och åtgärder gör att vi står bättre rustade nu under andra vågen. Inte minst när det gäller förmågan att skydda våra äldre vilket är mer än glädjande, säger Stefan Dalin kommunstyrelsens ordförande (S) Timrå kommun.

 

Framgångsfaktorer

Krisledningsarbetet i Inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) har fungerat bra med ett strukturerat och tydligt ledarskap som stöttats av beslutsunderlag från gruppen som arbetat med stöd åt ISF, det så kallade ISF-stödet. Det visade sig vara en bra strategi att alla beslut med större påverkan skulle förankras i de påverkade verksamheterna innan de verkställdes.

- Inga av de beslut som tagits har behövt rivas upp. Samtliga deltagare vittnar om ett bra samarbetsklimat, helhetssyn och en stark vilja att hjälpa till, säger Andreaz Strömgren kommunchef Timrå kommun.

Rapporten visar att den medicinskt ansvariga sjuksköterskans sjukvårdskompetens har varit avgörande för krisledningens förmåga att tolka och dela exempelvis Folkhälsomyndighetens information samt riktlinjer internt.

I den intervjuade personalgruppen tycker många att kommunikation och åtgärder har fungerat väl. Men det framkommer även kritik, framförallt i tidigt skede av pandemin från skyddsombud som har vänt sig emot den strikta tillämpningen av folkhälsomyndighetens, arbetsmiljöverkets och smittskyddets riktlinjer i Timrå.

Även riktlinjer gällande till exempel distansarbete har implementerats med gott resultat.


Potentiella utvecklingsområden

Rapporten visar att kommunen behöver utveckla hanteringen av krisledningsarbetet i en utdragen händelse. Det har genomgående funnits utmaningar med att avlasta vissa roller och personalgrupper som haft en hård arbetsbelastning under pandemin. Tydligast har det märkts inom Socialförvaltningen där bland annat verksamhetschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska har haft behov av mer stöd. Socialförvaltningen har haft en utmanande situation under pandemin med utmaningar främst kopplade till anskaffning och information gällande skyddsutrustning och personalförsörjning.

- Här lyckades vi inte på kommunövergripande nivå omfördela personal i tillräcklig utsträckning och på ett effektivt sätt avlasta Socialförvaltningen. Kommunens pandemiplan var inte uppdaterad utifrån behov och användes inte på tänkt sätt. Här krävs det att vi utvecklar planeringen, förtydligar hanteringen och mandatet i frågan, menar Andreaz Strömgren.

Behovet av att få ut korrekt information på ett effektivt sätt har varit stort under pandemin. Primär kommunikationskanal som valdes var ”nära-chefsprincipen” där närmaste chef ansvarar för att informera sina medarbetare på det sätt som fungerar bäst på arbetsplatsen i fråga. Det fungerade bra i de verksamheter där det anammades fullt ut. Men det har också funnits vissa utmaningar med det nära ledarskapet under pandemin som kan kopplas till de verksamheter där information inte har nått ut till medarbetare på ett effektivt sätt, vilket lett till oro i personalgrupper.

- Det vi kan se i en kris som den här är att det finns utvecklingspotential i att nå hela vägen fram till medarbetare i vårdnära verksamheter, till exempel till den personal som arbetar nattetid, säger Sara Grape Junkka chef för Socialförvaltningen Timrå kommun.

Samarbetet med Region Västernorrland och Länsstyrelsen

Även materialförsörjningen har varit en källa till oro. Timrå kommun har, trots att de inte upplever att de fick rätt stöd från varken Regionen eller Länsstyrelsen i frågan, klarat av att försörja verksamheterna med skyddsutrustning under pandemin. Bland annat sattes en intern logistikfunktion ihop av sjukvårdskunnig personal med stöd från logistikansvarig som arbetade hårt för att hitta alternativa vägar att säkra materialtillgången.

- Det är inte rimligt att 290 kommuner ska sitta och bygga upp egna logistikfunktioner med avancerad medicinsk kompetens för att bedöma säkerhetscertifikat och föra dialog med arbetsmiljöverket. Här kan Sverige bättre. Jag hoppas verkligen på de statliga myndigheterna i denna fråga, avslutar Andreaz Strömgren.

 

För mer information kontakta:

Stefan Dalin kommunstyrelsens ordförande (S) Timrå kommun, e-post: stefan.dalin@timra.se, telefon:
060-16 31 42, 073-270 95 39.  

Andreaz Strömgren kommunchef Timrå kommun, e-post: andreaz.stromgren@timra.se, telefon:
060-16 31 23, 073-04 34 999.

Sara Grape Junkka chef för Socialförvaltningen Timrå kommun, e-post: sara.grape.junkka@timra.se, telefon: 072-203 02 08.


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt