Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har samverkansavtal med kommunerna inom nämndens ansvarsområde om lokalt folkhälsoarbete. Varje år ska kommunerna ta fram verksamhetsplaner för folkhälsoarbetet med budget, mål och planerade insatser. Nytt för i år är Hälsoläget, ett avsnitt där kommunen övergripande beskriver utmaningar inom folkhälsoområdet.

Det ser olika ut i olika kommuner när det gäller prioriterade grupper och områden. I Bollebygd är prioriterade grupper barn, unga och äldre. Prioriterade områden är barn och ungas uppväxtvillkor, hälsofrämjande livsmiljö, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, främja folkhälsoinsatser hos förening och frivilligorganisationer.

Exempel på insatser är föräldraskapsstöd till föräldrar med barn upp till 18 år, regelbundna möten med ungdomsrådet för att främja ungas inflytande och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, motverka psykisk ohälsa hos barn och unga genom att ge dem verktyg att hantera händelser på nätet och stärka dem i att ha kontroll över sitt liv, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, exempelvis förebyggande arbete för tidig upptäckt av ungdomar i riskzon, i samverkan utveckla arbetet med uppsökande verksamhet för att informera kommens äldre invånare om vad som erbjuds inom förebyggandeverksamhet, minska bruket av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel hos unga i kommunen och erbjuda sökbara medel till föreningar och frivilligorganisationer.

I Ulricehamns kommun är prioriterade grupper barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer födda utanför Sverige och äldre personer.

En av Ulricehamns kommuns insatser är att erbjuda föräldrastöd till alla föräldrar med barn upp till 18 år.

- Vi kan ännu inte se att det mycket speciella året som gått med pandemin ger oss en annan riktning i folkhälsoarbetet. Tyvärr talar det mesta för att pandemin bidragit till att öka skillnaderna i hälsa vilket går i motsatt riktning för ambitionen med folkhälsoarbetet. Det kommer att bli ännu viktigare att samarbeta eftersom ingen aktör ensam kan tackla problemet, säger Lars Paulsson, regionutvecklare.

Kontakt:
Nämndordförande Cecilia Andersson, cecilia.y.andersson@vgregion.se, 070-862 11 46
Lars Paulsson, regionutvecklare Folkhälsa och mänskliga rättigheter Västra Götalandsregionen. lars.paulsson@vgregion.se, 070-683 06 90


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se