.

Högskoleverket, HSV, konstaterar att studiemiljön överlag är bra vid Södertörns högskola. Den information som ges till studenter och allmänhet är aktuell och relevant. Högskolan erbjuder stöd och information till studenter från deras första kontakt med högskolan ända fram till examination. Studenter har tillgång till studenthälsovård, och bibliotekstjänster och it-stöd fungerar väl.

- Det är glädjande att vårt engagemang och hårda arbete har haft effekt, säger Ingela Josefson, rektor vid Södertörns högskola. Nu måste vi på högskolan få tid att implementera våra rutiner för kvalitetssäkring.

Under 2006 ingick Södertörns högskola i ett pilotprojekt kring kvalitetsarbetet tillsammans med HSV. De synpunkter som framkom i pilotstudien (2007) har legat till grund för högskolans kvalitetsarbete. Den senaste utvärderingen (genomförd 2008) lyfter fram högskolans lyckade satsning på kvalitetssäkring, men betonar att högskolan ännu inte hunnit se effekter av de kvalitetssystem som införts. HSV:s bedömargrupp lämnar en del rekommendationer till högskolan, bl.a. att arbeta mer med arbetslivskopplingen i utbildningarna.

- Bedömargruppens rekommendationer stämmer väl överens med våra ambitioner för kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling vid Södertörns högskola, säger Ingela Josefson. När det gäller arbetslivskopplingen i utbildningarna så arbetar vi successivt med att öka inslaget av praktikkurser i programutbildningarna. Vårt mål är att kunna erbjuda praktikinslag i samtliga utbildningsprogram år 2012.

HSV:s rapport finns här:
http://www.hsv.se/download/18.7b18d0f311f4a3995d57ffe3572/0908R.pdf

Södertörns högskolas utbildnings- och forskningsstrategi:
http://webappl.web.sh.se/C1256C9300756F52/0/860DBDB98DA09F7AC125740B0032A810/$file/forskn_o_utbildningsstrategi.pdf

 Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453