Den offentliga sektorn köper in stora mängder produkter och tjänster varje år. Köper man effektivare produkter med hänsyn till energiförbrukning och livscykelkostnad, kan stora vinster i form av minskade energikostnader och minskad miljöpåverkan göras. Stora inköp av energieffektiva produkter driver även utvecklingen av näringslivet och gynnar företag som satsar på produkter och tjänster som ligger i framkant för utvecklingen inom energi- och miljöområdet. Då blir grön upphandling ett betydande verktyg för att nå europeiska mål om minskad klimatpåverkan.

Projektet Buy Smart handlar om grön upphandling vilket innebär smarta inköp genom att sätta kriterier för energi- och miljöprestanda. Projektet har pågått från 2009 och nu återstår endast slutrapportering före årsskiftet. Projektet har riktat sig mot både den offentliga och den privata sektorn. Projektet har arbetat med information, rådgivning och utbildning samt goda exempel och pilotprojekt inom ett antal olika produktområden och syftet har varit att öka kunskapsnivå, medvetenhet och intresse för grön upphandling och vad det innebär. Där har projektet varit framgångsrikt och Energikontor Sydost har som svensk partner i huvudsak verkat i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län.

Trots tydliga tecken på ökat intresse för området har projektet visat ett behov på fortsatt ökat mer handgripligt stöd för att få fler genomförda lyckade gröna upphandlingar och fortsätta med att arbeta för att förenkla och förtydliga rutiner och metoder för de som ansvarar för upphandlingar och inköp. Det finns också behov att göra mer uppföljningar av de leverantörer som deltar och vinner anbud i gröna upphandlingar så att de verkligen uppfyller anbudskraven. Medvetenheten bör även höjas i leverantörsledet om vilka produkter och tjänster de har med bra energi- och miljöprestanda för att inköpare ska veta vad som finns och vad som är bra. I flera länder i Europa är bristande ekonomiska resurser ett hinder för ibland högre initiala investeringskostnader för bättre produkter även om kostnader på längre sikt totalt blir betydligt lägre. Även i Sverige kan det, i lägen där små kommuner har år med tuff ekonomi och budgetunderskott, vara svårt att i praktiken göra smarta gröna inköp.

I det svenska projektet har pilotprojekt följts lite extra i Älmhults kommun, Ljungby kommun, Oskarshamns kommun samt Trelleborgs kommun inom produktområdena belysning, grön el, fordon och hushållsapparater. I dessa projekt har försöks gjorts att använda hela eller delar av Buy Smarts kriterier för att genomföra s.k. gröna inköp.

I Sverige finns på nationell nivå Miljöstyrningsrådet med stor kompetens och bredd inom området grön upphandling och särskilt när det gäller offentliga inköp och kopplingen till LOU. Även Naturskyddsföreningen har intresse i dessa frågor och kanske lite extra när det gäller märkning av produkter med god energi- och miljöprestanda. Båda dessa parter har varit involverade i diskussioner och fått ge sina synpunkter vid genomförandet av projektet Buy Smart i Sverige.

För mer information, kontakta Daniel Uppsäll, tel. 0768-61 70 00, daniel.uppsall@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56