Flera studier visar på sambandet mellan grönområden i stadsmiljö och hälsoeffekter. Det visar en rapport från Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I Sverige beräknas buller varje år leda till 800 extra fall av hjärtinfarkt, 900 fall av stroke och 42 000 fall av högt blodtryck. I en rapport från Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset beskrivs kunskapsläget vad gäller grönområden och deras relation till hälsa men man har också särskilt undersökt hur det ser ut i Göteborg.

       Man ser där en klar koppling mellan en ökad andel grönska nära hemmet och en minskad upplevd störning av buller vid samma bullernivå. Detta är viktig kunskap då det kan innebära att de negativa hälsoeffekterna av bullerstörning skulle kunna minskas genom beaktande av närhet till grönska för de boende vid stadsplanering, säger Annika Paladanius, ST-läkare och en av författarna bakom rapporten.

Resultaten från VMC egen studie understryker vikten av att invånarna i svenska städer har tillgång till gröna ytor nära sina bostäder. Tillgång till högkvalitativa grönområden som ger möjlighet till både motion och avkoppling samt socialt umgänge bör prioriteras i framtida stadsplanering, framförallt i socioekonomiskt utsatta områden.

Rapporten i tre punkter rapporten

       Denna rapport omfattar en allmän beskrivning av grönområden och deras relation till hälsa, men också en studie utförd vid Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC), där vi undersökt göteborgarnas tillgång till grönska nära hemmet i relation till hälsoutfall.

       Utgångspunkt för studien är data från den nationella miljöhälsoenkäten som Folkhälsomyndigheten skickade ut 2015, och som besvarades av cirka 1500 göteborgare.

       Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig introduktion över kunskapsläget vad gäller tillgång till grönska i stadsmiljö och hälsa, men också att studera hur grönska är relaterat till hälsa i den vuxna befolkningen i Göteborgs kommun med ett särskilt fokus på en eventuell koppling till allmänt hälsotillstånd och bullerstörning.

Kontakt: Annika Paldanius, ST-läkare.
Tel. 070-897 65 47
e-post: annika.paldanius@amm.gu.se

Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000