Gymnasiebehörigheten för eleverna i årskurs 9 påverkades minimalt av den turbulenta våren med corona. Det visar grundskolenämndens delårsrapport 2.

– All personal har gjort ett fantastiskt jobb med att säkerställa och minimera de negativa effekterna på elevernas kunskapsutveckling, säger Mona Kanaan (S), ordförande i grundskolenämnden.

Analysen av betygsresultaten visar att på en övergripande nivå är gymnasiebehörigheten relativt oförändrat. Resultatet höjdes med 0,1 procent och andelen elever med behörighet till gymnasiet ligger på 78,3 %: andelen flickor 80,93 % och pojkar 76,13 %. Flickornas behörighet gick upp med cirka 4 % medan pojkarnas gick ner 3,3 %.

Det finns dock fortfarande stora skillnader mellan de olika skolorna gällande gymnasiebehörigheten. Spannet är 60,71 %–94,83 %. Djurgårdsskolan, Faktoriet, Gökstensskolan, Skogstorpsskolan, Tegelviken, och Årby ökade sin andel av elever behöriga till gymnasiet. Fristadsskolan gjorde en marginell försämring medan Skiftingehus och Stålfors tydligt gick ned.

– 78,3 % är givetvis en alldeles för låg nivå som jag inte är nöjd med. Vi kommer att fortsätta arbetet med att fler elever ska nå gymnasiebehörighet. Efter den här turbulenta våren är jag ändå glad att kunskapsresultaten inte sjönk ytterligare på grund av corona, säger Hans Ringström som är skolchef för grundskolan.

Samtliga skolor utom Tegelviken har höjt andelen gymnasiebehöriga elever sedan höstterminen 2019. Skogstorpsskolan höjde med nästan 12 % och Årbyskolan från 33,3 % hösten 2019 till 60,71 % vårterminen 2020. Ett gediget arbete med individuella handlingsplaner för elever som riskerade att inte nå gymnasiebehörighet ligger bakom förbättringen. Metoden kommer vidareutvecklas och införas på samtliga 7–9 skolor. Den skola som har störst andel elever med gymnasiebehörighet är Djurgårdsskolan: 95 %.

Fortsatta utmaningar med likvärdighet
Det är fortfarande stora skillnader mellan skolornas resultat i samtliga årskurser och stadier. Skillnaderna mellan elevernas resultat ökar dels mellan eleverna på samma skola, dels mellan olika skolor. Under året har flera insatser gjorts för att öka likvärdigheten, bland annat studiehandledning på modersmål och stöd till obehöriga lärare.

Det kompensatoriska arbetet fortsätter genom att jobba mer med ökad undervisningskvalitet, främja skolnärvaro och förbättra undervisningen i matematik samt svenska som andra språk. Matematik, svenska som andraspråk samt idrott är ämnen med låg måluppfyllelse.

Ekonomisk prognos
Den ekonomiska prognosen för grundskolenämnden visar ett väntat resultat på +14,3 miljoner kronor för 2020. Förklaringen till överskottet är framför allt en effekt på drygt 10 miljoner kronor i ersättning för sjuklön från staten.

För mer information, kontakta:
Mona Kanaan (S), ordförande grundskolenämnden,
070-086 65 22, mona.kanaan@eskilstuna.se

Hans Ringström, skolchef grundskolan,
073-765 17 06, hans.ringstrom@eskilstuna.se

Bilaga:
Rapport kunskapsresultat läsåret 2019/2020
Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38