I anslutning till den Europeiska trafikantveckan presenterar Energikontor Sydost en kartläggning av Kronobergs åtta kommuner och landstingets avsikter med sitt arbete med hållbart resande under 2012. Resultaten är sammanställda i rapporten ”Hållbara resor i Kronobergs län. Sammanställning av kommunernas avsikter för 2012”. Likt årets tema för den Europeiska trafikantveckan, ”På väg åt rätt håll”, kan man konstatera att det pågår arbete i samtliga kommuner och att några kommuner har goda ambitioner för att minska trafikens miljöpåverkan och bidra till en bättre trafiksäkerhet.

Hållbart resande är ett omfattande begrepp vilket innebär en lång rad olika aktiviteter som syftar till att skapa ett miljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt bättre trafiksystem. Exempel på sådana aktiviteter kan vara styrande dokument som klimatstrategi, trafiksäkerhetsprogram, kollektivtrafikpolicy, Borgmästaravtal etc. Det kan också vara påverkansåtgärder som tävlingar, cykelkampanjer, uppmaning till cykelhjälmsanvändning eller trafiksäkerhetsutbildning i skolor. Vidare kan det handla om fysiska investeringar t.ex. cykelvägar, övergångsställen, väderskydd vid hållplatser eller inköp av trafiksäkra och energisnåla bilar. Det kan handla om utnyttjandet av logistik för ruttoptimering vid transporter i kommunen eller samlastning och distribution av varor. Det kan också handla om kravställande på transporter av varor till kommunen mm.

För att få kunskap om vad som sker i länet och för att stimulera arbetet men också för att uppmärksamma det arbete som sker har vi ställt några frågor om hållbart resande och hållbara transporter till kommunerna i Kronobergs län och till Landstinget Kronobergs län. Huvudfrågan har varit ”Vad kommer kommunen att genomföra under 2012 som bidrar till hållbart resande?” Kommunerna och landstinget svar har sammanställts i rapporten. Svaren ger en enkel och samlad bild över årets arbete för att skapa ett mer hållbart trafiksystem.

Kartläggningen visar att Kronoberg är på väg åt rätt håll, men ambitionerna behöver öka speciellt inom området trafiksäkerhet och sparsam körning. Vi hoppas att kartläggningen kan tjäna som information och inspiration för ett fortsatt arbete för att nå en miljömässigt bättre och säkrare trafiksystem i Kronobergs län.

Kontakt: Per Hansson, per.hansson@energikontorsydost.se, 0706-20 83 04

Bilaga: Hållbara resor i Kronobergs län. Sammanställning av kommunernas avsikter för 2012
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56