Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Den 16 december kommer det nya socialförsäkringssystemet att debatteras och beslutas om i riksdagen. Handikappförbundens styrelse vill i väntan på att socialförsäkringsutredningen kommer med förslag, att man redan nu justerar lagen när det gäller den tvingande prövningen mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar.

Att arbeta för den egna försörjningen är en hörnsten i vårt samhälle. Men för att också människor med funktionsnedsättningar ska nå full delaktighet i arbetslivet krävs ett perspektivskifte – från system till individ. Idag utförsäkras människor på grund av strikta tidsgränser istället för medicinska bedömningar. Handikappförbunden menar att det inte är en bra grund för rehabilitering. Vi ser en uppenbar risk för att vi får en ”alternativ sjukförsäkring” inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. I den hamnar människor som är för sjuka för ett arbete, men som enligt det nya regelverket anses för friska för sjukförsäkring.

I stället måste saker göras i rätt ordning. Människor kan inte utförsäkras innan det finns en fungerande arbetsmarknad som de kan gå till med den arbetsförmåga de faktiskt har. Friska människor ska inte finnas inom sjukförsäkringssystemet, lika lite som de människor som saknar arbetsförmåga ska finnas på Arbetsförmedlingen eller inom arbetslöshetsförsäkringen. Men alla beslut måste grundas på individuella medicinska bedömningar – inte på absoluta tidsgränser.

För att göra saker i rätt ordning krävs:

1. En flexibel arbetsmarknad och flexibla trygghetssystem.

2. Att rigida tidsgränser tas bort och individuella bedömningar införs.

3. Att den medicinska och yrkesinriktade rehabiliteringen lyfts fram.

Om det inte går, eller viljan inte finns, att sänka trösklarna in till socialförsäkringarna, krävs det dessutom kompletterande system. System som garanterar att de som föds med eller förvärvar en funktionsnedsättning, inte döms till fattigdom på grund av förlorad arbetsförmåga. De grupper vi talar om i detta sammanhang är inte hjälpta av ekonomiska incitament för att vilja arbeta. De kan helt enkelt inte arbeta, och riskerar istället att dömas till evig fattigdom.

Glöm inte bort den här gruppen människor som annars riskerar att hamna i ett permanent utanförskap.

Handikappförbundens styrelse
Ingrid Burman
ordförande
Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Mikael Klein

Intressepolitisk chef

mikael.klein@funktionsratt.se

070-480 71 66

Monica K McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

070-885 42 65