Framtiden kommer att bjuda på blötare väder med kraftiga regn. Nu har Länsstyrelsen Västerbotten tagit fram en skyfallskartering över 30 tätorter i länet, som visar var vattnet riskerar att skapa översvämningar.

Fler och kraftigare skyfall – det är vad klimatförändringarna kommer att leda till i framtiden. Inne i en tätort kan regnen orsaka stora skador genom översvämningar och efterföljande ras och skred, med fara för människors liv och hälsa.  

Men hur åstadkommer man en skyfallstålig stad?

En lösning är att skapa ytor där en översvämning kan ske utan allvarliga konsekvenser, tillsammans med en höjdsättning som leder vattnet rätt. För att kunna arbeta förebyggande har Länsstyrelsen Västerbotten tagit fram en skyfallskartering med översvämningskartor för 30 tätorter i länet. De visar platserna där vatten kan komma att samlas och var det riskerar att bli problem.

- Med underlaget får kommunerna en chans att se på det här i ett större perspektiv. Om en kommun ska vidta åtgärder, så är det kanske inte där översvämningen har uppstått som man ska åtgärda problemet, utan högre upp i avrinningsområdet, säger Bodil Englund, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Västerbotten.

I underlaget kan man se hur tätorterna skulle påverkas vid ett så kallat 100-årsregn med klimatfaktor 1,3, samt vid ett Köpenhamnsregn – alltså ett intensivt regn som syftar på den extrema nederbörd som drabbade Köpenhamn 2011. Där föll mer än 150 mm regn inom två timmar.

Underlaget har nu skickats ut till länets kommuner, som därmed får chansen att tillämpa det i sina verksamheter. Skyfallskarteringen kan till exempel användas vid samhälls-, beredskaps- och vattenplanering.

- Vi på Länsstyrelsen hoppas att underlaget ska komma till användning för att minska sårbarheten i länets tätorter. Det är viktigt att kunskapen ökar om var problemen kan uppstå, för att alla ansvariga parter kunna prioritera vilka områden som behöver åtgärdas, säger Bodil Englund.

För frågor kontakta:

Bodil Englund, klimatanpassningssamordnare

Telefon: 010-225 45 13

E-post: bodil.englund@lansstyrelsen.se

För frågor om påverkan på specifika kommuner, kontakta respektive kommun.

Fotnot: Klimatfaktor är en faktor - oftast över 1 - som läggs till dagens förhållande som en faktor för att beskriva förändringen kopplad till ett ändrat framtida klimat. Klimatfaktor 1,3 innebär en ökning med 30 procent.Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41