Svårigheter att prioritera bland utvecklingsprojekt och avsaknad av ett helhetsansvar för IT-verksamheten. Det är några av de problem som Statskontoret kommit fram till vid en utvärdering av Rikspolisstyrelsens styrning av IT-verksamheten.

Rikspolisstyrelsen har en budget på cirka 1,3 miljarder kronor för sin IT-verksamhet år 2013. Det är fem procent av Polisens totala anslag. Trots omfattande satsningar på IT under de senaste åren, där en allt större del av budgeten går till utveckling av nya IT-stöd, är Rikspolisstyrelsen långt ifrån att nå sin egen IT-strategis mål som ska uppnås senast år 2015. Statskontoret konstaterar att IT-strategin har varit alltför ambitiös i förhållande till Rikspolisstyrelsens förmåga att leverera färdiga IT-stöd.

Flera problemområden har identifierats
Statskontoret visar i rapporten på flera problem som kan kopplas till styrningen av IT-verksamheten. Det handlar om krångliga och ibland överlappande styrprocesser, kortsiktig och alltför flexibel budgethantering och otillräcklig styrning av konsulter och externa leverantörer. Arbetet med att prioritera mellan olika initiativ har inte fungerat och det har heller inte funnits utrymme för att hantera nya behov och krav. Utvärderingen visar att det saknas en roll i organisationen som tar helhetsansvar för hela utvecklingsprocessen.

Nya förutsättningar år 2015
Verksamheterna vid dagens 21 polismyndigheter fungerar olika och har varierande behov. Detta har ytterligare försvårat för Rikspolisstyrelsens anpassning av nya IT-stöd och har ofta lett till förseningar i utvecklingsarbetet. Den 1 januari 2015 sker sammanslagningen av Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna till en Polismyndighet.

- Sammanslagningen till en ny polismyndighet skapar bättre förutsättningar för att arbeta på ett likartat sätt, så även för polisens IT-verksamhet. Detta blir en viktig fråga för genomförandekommittén för den nya polisorganisationen att hantera, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Läs rapporten Styrningen av Polisens IT-verksamhet

Kontakt:
Johan Sørensson, Statskontoret tel. 08-454 4778 alt. johan.sorensson@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26