Ingen ökning av asylsökande under hösten

Tidigare år har antalet asylsökande varierat under året, med en tydlig ökning under hösten. 2016 har denna variation samt ökning under hösten uteblivit. Istället har mellan 400 och 600 sökt asyl per vecka och totalt blev det 28 939 personer som sökte asyl i Sverige under året som gått, vilket är den lägsta siffran sedan 2009.

 

Minskningen förklaras delvis av förändrad svensk lagstiftning, som bland annat försvårat möjligheterna för familjeåterförening och att få permanent uppehållstillstånd. Flyktingöverenskommelsen mellan Turkiet och EU samt försvårade möjligheter för asylsökande att ta sig över gränserna i Europa är andra orsaker till minskningen, och förklarar även den i år uteblivna variationen av asylsökande under året.

Färre i mottagningssystemet
Den 31 december var totalt 122 708 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, vilket är 59 182 färre jämfört med för ett år sedan. Av de 122 708 var 63 063 inskrivna i anläggningsboenden för asylsökande. 35 449 var registrerade i eget boende. I den resterande gruppen återfinns många ensamkommande asylsökande barn, där kommunerna ansvarar för boendet.

Att fortsätta anpassa boendesystemet efter behovet och skapa ett stabilt boendesystem för de asylsökande är en av Migrationsverkets utmaningar 2017. Avvecklingen inleddes redan framåt sommaren 2016 och inför 2017 är planen att under våren avveckla ytterligare 23 500 direktupphandlade boendeplatser. Målsättningen är återgå till ett stabilt och långsiktigt boendesystem.

Vill korta handläggningstiderna även för andra tillstånd
Den kraftsamling som myndigheten gjorde 2016 när det gäller beslut i asylärenden har till viss del påverkat handläggningstiderna negativt när det gäller andra tillståndsärenden.

– Ett viktigt mål för oss 2017 är att korta handläggningstiderna när det gäller ansökningar om anknytning, arbete eller studier, säger Mikael Ribbenvik.

Fakta

  • Den totala bifallsandelen under 2016 när det gäller asylsökande var 77 procent*. Av de som fick bifall bedömdes drygt 17 000 personer vara flyktingar (enligt FN:s konventioner) och drygt 47 000 alternativt skyddsbehövande.
  • 5 800 personer har under 2016 återtagit sin asylansökan, varav de flesta kom från Irak och Afghanistan. Motsavarande siffra för 2015 var 3 961.
  • Under året som gick ansökte 2 199 ensamkommande barn asyl i Sverige. Motsvarande siffra för 2015 var 35 369. 9 491 ärenden avgjordes under året varav 86 procent* fick bifall.
  • 79 789 ansökningar** om uppehållstillstånd på grund av anknytning lämnades in till Migrationsverket under 2016. 69 768 ärenden avgjordes varav cirka 50 227 fick bifall.
  • När det gäller uppehållstillstånd på grund av arbete i Sverige så lämnades 53 343 ansökningar** in till verket under 2016. 47 184 ärenden avgjordes varav cirka 36 914 fick bifall.
  • 21 418 ansökningar** om att få studera i Sverige lämnande under 2016. Nästan lika många ärenden avgjordes, varav 17 219 fick bifall.

* Inkluderar inte ej materiellt prövade ärenden, såsom Dublin-ärenden.
** Totalt (inklusive första gångs prövningar och förlängningar)Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.