Efter en lång period med konstant ersättningsnivå på grundnivån i föräldrapenningen höjdes ersättningen i flera steg under perioden 2002–2004, från 60 kronor till 180 kronor om dagen. Höjningen av grundnivån bidrog till att mammor med denna ersättning tog ut fler dagar, medan den inte tycktes ha någon påverkan på pappors uttag. Det visar en studie som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort.

Föräldrapenning ger kompensation för inkomstbortfall när föräldrar är hemma med sina barn. Föräldrapenning på grundnivå innebär att även föräldrar med låg eller ingen arbetsinkomst får viss ekonomisk ersättning.

I genomsnitt ökade uttaget av föräldrapenning bland kvinnor med ersättning på grundnivå med drygt 17 nettodagar under barnets andra levnadshalvår under perioden 2002–2004. Ökningen hade ingen mot-svarighet bland kvinnor med ersättning på sjukpenningnivå, vars uttag fortsatte att sjunka under hela perioden. Inte heller pappor med ersättning på grundnivå ökade sitt uttag på grund av höjningen.

- Detta innebar större skillnader i uttag av föräldrapenning – dels mellan kvinnor med en svag ställning på arbetsmarknaden och kvinnor med en starkare ställning – men också mellan män och kvinnor, säger Nicklas Korsell, som är en av författarna till rapporten.

Motiven till höjningarna var främst att skydda barn i familjer med svag ekonomi och att stärka ekonomin för grupper som löper högre risk för ekonomisk utsatthet, till exempel unga föräldrar som inte etablerat sig på arbetsmarknaden och hushåll där minst en förälder är född utomlands. Resultaten i studien kan ha betydelse inför framtida ställningstaganden om ersättningen på föräldrapenningens grundnivå.

Rapporttitel

Höjd grundnivå i föräldrapenningen, Rapport   2016:1

Kontaktperson

Nicklas Korsell 08-58 00 15 35

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00