Swedish-German Programme Research Awards for Scientific Cooperation

Inbjudan av gästforskare från Tyskland 

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har sedan 20 år ett avtal med Alexander von Humboldt-Stiftung om att ömsesidigt stödja utbyte av gästforskare inom ramen för ett gemensamt program:

Swedish-German Programme Research Awards for Scientific Cooperation

Avtalet innebär att RJ med ett skattefritt stipendium bekostar en längre tids vistelse (4-12 månader) för en framstående tysk forskare vid någon forskningsinstitution i Sverige. Stipendiet beräknas så att det täcker ev. avstådda löneförmåner samt rese- och uppehållskostnader m.m. för den tid som avses. Humboldtstiftelsen bekostar på motsvarande sätt en framstående svensk forskares vistelse i Tyskland.

Stipendiet avser sökande från de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena.

RJ vore tacksam om denna inbjudan kunde förmedlas till de institutioner som har anknytning till dessa områden samt att inkomna förslag vidarebefordras till RJ, helst med angivande av deras inbördes angelägenhetsgrad.

Förslagen från institutionerna bör vara RJ tillhanda senast den 1 november 2010. De bör åtföljas av en beskrivning av den föreslagna forskarens vetenskapliga inriktning och meriter liksom av institutionens engagemang och möjligheter att ordna goda arbets- och bostadsförhållanden för inbjuden gästforskare under 2011.

Urvalet bland inkomna förslag görs av de arbetsgrupper som inom RJ handlägger forsknings-ansökningar. Därefter inbjuder RJ och träffar avtal med utsedd tysk forskare och svensk värdinstitution om villkoren för vistelsen i Sverige.

Med vänliga hälsningar

Göran Blomqvist
Verkställande direktör
 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435