I kommuner och regioner kräver politiker att närodlat och svenskt ska prioriteras framför ekologiskt, kanske i tron att allt ekologiskt är importerat och att allt svenskt verkligen är svenskt. Men hur svenska är egentligen svenska livsmedel?

Sverige är till stor del importberoende av något så grundläggande som livsmedel. Samtidigt vill konsumenterna i allt större utsträckning ha svenskproducerad mat. Men är alla svenska produkter att betrakta som helt svenska? Nej. En ny rapport visar att konventionella produkter med ursprung Sverige är betydligt mindre svenska än ekologiska. För varje krona du lägger på en svensk konventionell produkt går en större del till importerade insatsmedel, jämfört med om du väljer en svensk ekologisk produkt. Om Sveriges regering vill se en hållbar och konkurrenskraftig utveckling av svensk livsmedelsproduktion krävs rejäla satsningar på ekologisk produktion och konsumtion framöver.

I kommuner och regioner kräver politiker att närodlat och svenskt ska prioriteras framför ekologiskt, kanske i tron att allt ekologiskt är importerat och att allt svenskt verkligen är svenskt. Vad gäller import av ekologiskt så speglar det mönstret för konventionellt. Vi importerar stora andelar frukt och grönsaker och det gäller för såväl ekologiskt som konventionellt. Men hur svenska är egentligen svenska livsmedel?

Svensk spannmål, ekologisk och konventionell, används framför allt till foder för produktion av kött, mjölk och mejeri. Konventionell svensk spannmålsproduktion är helt beroende av importerat mineralgödsel och importerade kemiska bekämpningsmedel, till skillnad mot ekologisk.

Ekomatcentrum har gett Gunnar Rundgren, jordbrukskonsult och författare, i uppdrag att gå till botten med begreppet svenskproducerat. Uppdraget var att jämföra svensk ekologisk produktion med svensk konventionell. I rapporten ”Hur svensk är svensk mat?  En jämförelse av ekologiskt och konventionellt” konstaterar han att ekologiskt lantbruk är mindre beroende av importerade insatsmedel än konventionellt.

De grundläggande principerna för ekologiskt lantbruk betonar användning av lokala resurser. Regelverket förstärker detta främst genom förbudet mot användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Avgörande för rapportens resultat är användningen av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel i det konventionella jordbruket. Skillnaderna är till exempel mycket stora för spannmål, där kostnaderna för importerade insatsmedel i den konventionella produktionen är dubbelt så höga per kilo jämfört med den ekologiska. För mjölkproduktionen är användningen av kraftfoder och andelen import i kraftfodret också av stor betydelse. Däremot skiljer sig inte användningen av importerade drivmedel nämnvärt åt mellan produktionsformerna. Detta trots att det ofta förs fram att ekologisk odling kräver mer körning för mekanisk ogräsbekämpning, konstaterar Gunnar Rundgren i rapporten.

Ekomatcentrum menar att om vi ska öka Sveriges livsmedelsproduktionen på ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt bör svensk ekologisk produktion prioriteras i större utsträckning. Ekologiskt lantbruk ökar Sveriges självförsörjning och gör oss mindre beroende av import. Dessutom gynnar det ett levande landskap samt ökar lönsamheten och sysselsättningen.

 

Rapporten "Hur svensk är svensk mat? http://ekomatcentrum.se/wp-content/uploads/2020/08/Hur-svenskt-%C3%A4r-svenskt-orginal-2020.pdf

Rapporten kan även laddas ner från Moreganic Sourcings webshop.

https://shop.moreganic.nu/collections/2020/products/how-swedish-is-swedish-2020-ekomatcentrum-single-user

Länk till webinar och release av rapporten. Föreläsare: Gunnar Rundgren.

http://ekomatcentrum.se/senaste-nyheter/hur-svensk-ar-svensk-mat-egentligen/EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30