Barometerindikatorn steg 0,8 enheter i april, till 102,7. Uppgången förklaras av starkare signaler från detaljhandeln och tillverkningsindustrin, samt en ljusare syn på den egna ekonomin bland hushållen.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg marginellt i april och pekar fortsatt på ett starkare läge än normalt. Starkast är signalerna från konsumtionsvaruindustrin men även investeringsvaruindustrins konfidensindikator ligger på en nivå klart över det historiska genomsnittet. Insatsvaruindustrin rapporterar däremot om ett något svagare läge än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt i april och överstiger fortsatt det historiska genomsnittet. Byggföretagen är jämförelsevis nöjda med innevarande orderstock vilket förklarar att konfidensindikatorn överstiger 100. Förväntningarna på utvecklingen framöver är däremot pessimistiska. Särskilt pessimistiska är företagen om utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 4,4 enheter i april och överstiger åter det historiska genomsnittet. Såväl sällanköps- som motorfordonshandel bidrog till uppgången medan dagligvaruhandeln rapporterar om ett ungefär oförändrat läge.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll tillbaka marginellt efter förra månadens relativt kraftiga uppgång. Indikatorn pekar därmed på ett något svagare läge än normalt i tjänstesektorn.

Hushållens konfidensindikator steg 1,8 enheter i april, till följd av en mer optimistisk syn på den egna ekonomin. Hushållens syn på den svenska ekonomin fortsätter att vara klart mer pessimistisk än normalt.

  feb 2019 mar 2019 apr 2019 Läget
Barometerindikatorn 102,1 101,9 102,7 0,8 +
Konfidensindikatorer          
  Tillverkningsindustri 113,4 107,5 108,4 0,9 +
  Bygg- & anläggning 101,9 103,2 102,9 -0,3 +
  Detaljhandel 97,6 99,1 103,5 4,4 +
  Tjänstesektorn 93,8 99,4 98,8 -0,6 -
  Hushåll 93,0 94,0 95,8 1,8 -
Mikroindex hushåll 94,2 95,4 100,8 5,4 =
Makroindex hushåll 92,6 92,5 92,1 -0,4 -

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av staistiken på www.konj.se

 

För ytterligare information

Maria Billstam, Enhetschef för Konjunkturbarometern, 08-453 59 04
Sarah Hegardt Grant, Informationschef, 08-453 59 11

 Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11