Barometerindikatorn steg marginellt i november, från 94,0 i oktober till 94,7. Indikatorns nivå pekar dock fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ändrades inte nämnvärt i november och ligger kvar en bit under det historiska genomsnittet. Mest pessimistiska är företagen inom insatsvaruindustrin. Att den sammanfattande indikatorn understiger det normala förklaras av industriföretagens jämförelsevis dämpade produktionsplaner för de närmaste månaderna.

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ligger kvar på ungefär samma nivå som förra månaden och pekar som tidigare på ett något starkare stämningsläge än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 3,1 enheter i november till följd av höjda förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna. Det är framför allt inom sällanköpshandeln som förväntningarna skruvats upp.

Även tjänstesektorns konfidensindikator steg något i november men understiger fortsatt det historiska genomsnittet. Uppgången drivs främst av något starkare signaler från företagen om hur den egna verksamheten utvecklats de senaste tre månaderna.

Hushållens konfidensindikator föll något i november och pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt bland hushållen. Den låga nivån på indikatorn förklaras främst av ovanligt pessimistiska förväntningar på hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas det kommande året.

 

sep 2019

okt 2019

nov 2019

Diff

Barometerindikatorn

94,6

94,0

94,7

0,7

Tillverkningsindustri

97,1

96,3

96,1

-0,2

Bygg- & anläggning

101,7

103,4

103,5

0,1

Detaljhandel

105,5

103,4

106,5

3,1

Tjänstesektorn

94,4

92,3

94,5

2,2

Hushåll

90,3

92,7

91,9

-0,8

Mikroindex hushåll

94,5

98,2

93,3

-4,9

Makroindex hushåll

86,0

85,8

85,1

-0,7

 

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se

 

För ytterligare information kontakta:

Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04
Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11


Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11