Det hushållsavfall som inte återvinns eller återanvänds utan deponeras – ”slängs på tippen” – har minskat med en miljon ton, hela 72 procent, sedan 1994. Mindre än tio procent av hushållsavfallet läggs på deponi idag. Samtidigt ökar materialåtervinning, biologisk återvinning och energiutvinning stadigt. Allt större del av hushållsavfallet återvinns alltså på något sätt. Detta framgår av färsk statistik från RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen.

Den behandlade mängden hushållsavfall i Sverige uppgick förra året till 4 168 580 ton eller cirka 463 kg per invånare. Den totala mängden är i stort sett oförändrad jämfört med 2003.

Så här var fördelningen mellan olika behandlingsmetoder förra året:

Materialåtervinning: 1 384 760 ton
Förändring jämfört med 2003: +5,4 %
Kg/person: 153,7
Procent av avfallet: 33,2

Biologisk behandling: 433 830 ton
Förändring jämfört med 2003: +7,7 %
Kg/person: 48,1
Procent av avfallet: 10,4

Förbränning med energiutvinning: 1 944 290 ton
Förändring jämfört med 2003: +4,1 %
Kg/person: 215,8
Procent av avfallet: 46,7

Deponering: 380 000 ton
Förändring jämfört med 2003: -34 %
Kg/person: 42,2
Procent av avfallet: 9,1

Farligt avfall: 25 700 ton
Förändring jämfört med 2003: -3,6 %
Kg/person: 2,9
Procent av avfallet: 0,6

Totalt: 4 168 580 ton
Förändring jämfört med 2003: -0,4 %
Kg/person: 462,7
Procent av avfallet: 100
(Källa RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen juni 2005)

Andelen hushållsavfall som förs till deponi har minskat stadigt under flera år. Regeringens mål att deponeringen ska minska med 50 procent från år 1994 till år 2006 är sedan länge uppnått. Samtidigt ökar återvinningen till nya rekordnivåer. 45 procent av hushållsavfallet återvanns genom materialåtervinning och biologisk återvinning. Det är mycket nära det mål på 50 procent år 2010 som regeringen har satt upp i miljömålspropositionen. Över 90 procent av hushållsavfallet behandlas nu genom materialåtervinning, biologisk återvinning och energiutvinning. Därmed ersätts stora mängder jungfruligt material, näringsämnen och bränslen.

- Den rekordhöga återvinningen beror på hushållens engagemang, kommunernas behandling av avfallet och producenternas materialåtervinning. Det visar att avfallshantering är en viktig del i samhället, säger RVFs VD Weine Wiqvist.

- Siffrorna visar också att avfallsbranschen driver utvecklingen framåt och tar sitt ansvar för att utnyttja avfallet så långt det är möjligt, säger Wiqvist.

Den nya statistiken publiceras i RVFs årsskrift Svensk Avfallshantering, som kort beskriver hur hushållsavfall hanteras i Sverige. I text och tabeller lämnas faktauppgifter, som är uppdaterade med senast tillgängliga data. Beställ Svensk Avfallshantering via mail, anna-carin.gripwall@rvf.se

För mer information kontakta
RVFs VD Weine Wiqvist, tfn 040-35 66 05, 070- 893 15 99 e-post weine.wiqvist@rvf.se,
RVFs informationschef Anna-Carin Gripwall, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28, e-post anna-carin.gripwall@rvf.se

Se även RVFs webbplats www.rvf.se
Miljödepartementets webbplats www.regeringen.se/miljo
Miljömålsportalen www.miljomal.nu

----

RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. RVF representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.

RVF verkar för att avfall ska hanteras så att både människors hälsa och miljön skyddas. Detta måste garanteras både på kort och på lång sikt. För att säkra en hållbar utveckling ska material, råvaror och energi användas så att resurshushållning främjas.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20