Kommunala och privata aktörerna – är de överens?

Miljöfrågor är i högsta grad på allas agenda. En miljöfråga som är högintressant och aktuell är avfall och återvinning. Avfallshantering engagerar – det är ett område där alla kan bidra.

Välkommen till en paneldebatt kring hur svensk återvinning och avfallshantering kan utvecklas i framtiden.

Tid: måndag 9 juli, kl 10-12
Plats: Visby Högskola, sal D22 (nya huset, baksidan mellan Högskola och Kongresshall)

Vi får höra Elisabet Falemo, statssekreterare i Miljödepartement, och Krister Nilsson, f.d. statssekreterare i Miljödepartement i förra regeringen. Skiljer sig deras synsätt och i så fall hur?

Vi får också höra Per Anders Hjort, vd SITA UK och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige. Hur ser de på svensk avfallshantering?

Utifrån ditt perspektiv - vilka verktyg behöver medborgarna och vem ska tillhandahålla dem? Hur kan avfallshanteringen utvecklas i framtiden?

- Avfallshierarkin är en bra utgångspunkt för en bra avfallshantering, men man måste kunna göra avvikelser. Den avfallsmängd som inte går att återvinna måste minimeras - detta måste man ta hänsyn till redan vid produktion. Både kommuner, konsumenter och privata aktörer har viktiga roller i den framtida avfallshanteringen, säger Elisabet Falemo.

- Medborgare och företag måste veta vad de ska göra, det krävs ett användarvänligt system och en återkoppling om uppnådda miljövinster för att stärka deltagandet, säger Krister Nilsson.

Materialåtervinning, ekonomiska styrmedel, lagstiftning och infrastruktur som är nära och enkel för individen är viktiga faktorer för en fungerande avfallshantering och en utveckling där avfallsmängderna minskar.

- Producentansvaret fungerar inte fullt ut. Ett syfte var att driva producenterna mot mindre miljöfarliga, materialförbrukande produkter. Vi har inte sett denna effekt. Producenterna bör ta större finansiellt och operativt ansvar , menar Per-Anders Hjort.

Sverige saknar internationella aktörer inom avfallshantering eftersom infrastrukturen för behandling är i offentlig regi.
Få företag deltar i tillväxten inom en av de snabbast växande sektorerna globalt.

- Jag tror att medborgarna vill känna att deras slit med källsortering gör skillnad, säger Weine Wiqvist. Därför är det viktigt med återkoppling om nyttan. Jag tror också att medborgarna ser avfall och återvinning som en helhet. Det behövs därför en huvudman för allt hushållsavfall. Mest lämplig är kommunen. På sikt behövs en mer hållbar materialhantering, med mer fokus på hur produkterna tillverkas och hur vi gör oss av med dem.

Debatten leds av moderator Mia Odabas. Thomas Di Leva inleder med några reflektioner kring avfall och miljö och avslutar med att spela akustiskt.

Anmäl gärna deltagande till anna-carin.gripwall@avfallsverige.se, tel 070-662 61 28.

Välkomna!
Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige

Vad gör du med ditt avfall? Vi återvinner det.
Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer, och representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt
från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 12 000 personer som
arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb.

Deltagare:

Elisabet Falemo (c) är statssekreterare på Miljödepartementet sedan regeringsskiftet. Elisabet är civilingenjör med erfarenhet av samhällsplanering, miljö- och energifrågor.
Hon har också varit sekreterare i Energikommissionen (näringsdept) och politiskt sakkunnig i Miljö- och naturresursdepartementet. Statssekreterarens ansvarsområden är kretslopp och kemikalier, plan- och byggfrågor, förvaltningsärenden samt hållbar utveckling och miljöintegration.

Krister Nilsson arbetade fram till i höstas som statssekreterare i den socialdemokratiska
regeringens Miljö- och samhällsbyggnadsdepartement. Han är nu aktiv
i Värmdö kommun.
Krister Nilssons ansvarsområden som statssekreterare var miljökvalitetsmål, kemikalier och
kretslopp, miljö och hälsa, klimatpolitik, vatten och hav, naturvård och biologisk mångfald.

Per-Anders Hjort, vd SITA UK , ordförande SITA Sverige AB. Per-Anders Hjort har varit VD i SITA UK sedan 2003. Dessförinnan var han VD för SITA Sverige.

Weine Wiqvist är vd i Avfall Sverige sedan 13 år tillbaka. Han har en bakgrund som teknisk attaché i USA.

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26
E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20