Barometerindikatorn steg i juli, till 122,4 från 119,8 månaden innan. För tredje månaden i rad har indikatorn nått en ny högsta nivå. Indikatorns höga nivå förklaras fortfarande till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 4,1 enheter i juli till 129,2 vilket är indikatorns högsta uppmätta värde någonsin. Uppgången förklaras av att företagens omdömen om varulagrens storlek har förbättrats ytterligare, varulagren förklarar nu mer än hälften av konfidensindikatorns höga nivå. Synen på nuvarande orderstock bidrar också till uppgången, däremot har förväntningarna på framtida produktionsvolym blivit mindre optimistiska i juli.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 1,2 enheter till 108,4. Förklaringen till nedgången är byggföretagens nedjusterade omdömen om orderstockarnas storlek samt att anställningsplanerna har blivit något mindre optimistiska.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 4,5 enheter i juli till 119,5. Stämningsläget förbättrades för branscherna sällanköpshandel och dagligvaruhandel medan indikatorn för handel med motorfordon föll tillbaka.

Tjänstesektorns indikator ökade med nästan 3 enheter till 115,7 i juli. Uppgången förklaras till största del av att efterfrågan på företagens tjänster har ökat men även utvecklingen av tjänsteföretagens verksamhet har förbättrats något.

Hushållens konfidensindikator föll i juli med 2,8 enheter till 106,5. Samtliga frågor förutom egen ekonomi nu jämfört med för tolv månader sedan förklarar varför indikatorn faller tillbaka i juli. Den fråga som bidrar mest till nedgången är förväntningarna på egen ekonomi på tolv månaders sikt.

  maj 2021 jun 2021 jul 2021 Diff
Barometerindikatorn 119,0 119,8 122,4 2,6
  Tillverkningsindustri 125,7 125,1 129,2 4,1
  Bygg- & anläggning 106,7 109,6 108,4 -1,2
  Detaljhandel 111,1 115,0 119,5 4,5
  Tjänstesektorn 109,9 112,8 115,7 2,9
  Hushåll 111,5 109,3 106,5 -2,8
Mikroindex hushåll 111,6 109,8 105,9 -3,9
Makroindex hushåll 109,4 113,9 113,0 -0,9

 

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Johansson Tormod, enhetschef, 08-453 59 70

Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11


Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11