Statskontoret har utvärderat hur arbetslöshetskassorna, Arbetsmarknadsverket, Centrala studiestödsnämnden och Försäkringskassan utbyter information elektroniskt. Ett viktigt syfte med utbytet är att få stopp på felaktiga dubbelutbetalningar.

Statskontorets utvärdering visar att informationsutbytet fungerar ganska väl, men bedrivs utan ett riktigt helhetsperspektiv. De inblandade aktörernas egna mål och prioriteringar lägger ofta hinder i vägen för samarbetet. Regeringen har också svårt att styra tvärsektoriellt samarbete. Det saknas exempelvis mål och kontrollstrategi för informationsutbytet. Inom Regeringskansliet fungerar inte heller samarbetet mellan berörda departement särskilt bra.

Viktiga problem som Statskontoret pekar på är att flera uppgifter som behövs för kontroller inte kan hämtas i elektronisk form. För de flesta förmånsslag finns inga automatiska kontroller, och i viss mån förekommer fortfarande felaktiga dubbelutbetalningar. Vilka konkreta resultat som har uppnåtts tack vare utbytet vet man inte, då ingen mätning av effekterna har gjorts sedan år 2004.

Statskontoret menar att huvudorsaken till dessa problem är brister i de legala och administrativa förutsättningarna för informationsutbytet. Ansvaret för detta ligger hos regeringen. Statskontoret föreslår korrigeringar i aktuella författningar i syfte att precisera den information som ska utbytas. Regeringen bör också förtydliga myndigheternas ansvar för att delta i samarbetet, anser Statskontoret. Fastare samarbetsformer föreslås också inom Regeringskansliet för dessa frågor.


Läs publikationen Informationsutbyte kräver bra förutsättningar - En utvärdering av informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan i pdf på www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200607.pdf


För ytterligare upplysningar:
T.f. utredningschef Eric Gandy, tel. 08-454 47 84
Utredare Enar Lundgren, tel. 08-454 46 11Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26