- Regeringen räknar med att skatten kan öka hushållens kostnader med upp till 400 kronor per år. Det kan alltså bli mycket stora kostnadsökningar. I några fall kan det bli fråga om att höja renhållningsavgiften med upp till 30 procent.

Det säger RVFs VD Weine Wiqvist, som är mycket kritisk till den förslagna avfallsskatten.
Regeringen föreslår att en skatt på förbränning av hushållsavfall införs redan den 1 juli i år. Enligt tidigare förslag skulle skatten omfatta allt avfall till förbränning, inte bara hushållsavfall, och införas 1 januari 2007.
- Att begränsa skatten till att enbart gälla hushållsavfall är en stor förändring. Motivet sägs vara att det är svårt att fastställa en schablon för annat avfall än hushållsavfall. Lika viktigt är nog att EUs statsstödsregler inte berörs när skatten begränsas till hushållsavfall. Därmed kan skatten införas i ett raskare tempo, säger Weine Wiqvist.
- Regeringen greppar det ”sista halmstrået”, nämligen miljöaspekten, för att motivera det snabba införandet. Det håller inte eftersom skatten under alla förhållanden bedöms ge endast marginella miljöeffekter i ökad återvinning. I själva verket handlar det om att rädda finansieringen av en del i den så kallade gröna skatteväxlingen och att se till att skatten beslutas och träder ikraft före valet.
- Vår uppfattning är att förbränningskatten är ett sällsynt dåligt och ineffektivt styrmedel. Det finns enklare och för samhället betydligt billigare styrmedel om man vill stimulera ökad återvinning.
Regeringen räknar med att skatten kommer att öka kostnaderna för ett villahushåll med mellan 50 och 400 kronor/år och för hushåll i flerbostadshus med 30-250 kronor/år.
- Det kan bli mycket stora kostnadsökningar. I några fall kan det bli fråga om att höja renhållningsavgiften med upp till 30 procent, säger Weine Wiqvist.

För mer information, kontakta:
Weine Wiqvist, VD RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen, 040-35 66 05, 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, Informationschef RVF, 040-35 66 08, 070-662 61 28
---
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är RVFs medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar - allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 9 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag.

RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar - främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. RVF representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20