Fler patienter får vård, men åtgärderna för att sänka kostnader ger inte tillräcklig effekt. Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse har nu fattat beslut om att intensifiera arbetet för att nå ekonomi och verksamhet i balans vid årets slut.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse antog den 3 maj 2019 en handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans med sammanlagda åtgärder motsvarande 187 miljoner kronor. Månadsrapporten för juli visar att åtgärdsplanerna ännu inte fått full effekt – sjukhusets resultat avviker mot budget med -159 miljoner kronor till och med juli, vilket redovisades på styrelsemötet den 30 augusti.

– Ansträngningarna för att nå en ekonomi och verksamhet i balans fortsätter. Alla sjukhusets medarbetare är med och bidrar och det behövs för att vi ska kunna sänka kostnaderna och fortsatt leverera en god vård. Vårt tydliga uppdrag är att erbjuda högkvalitativ vård och samtidigt klara ekonomin, säger ordförande Henrik Ripa.

Av de enskilda delarna i åtgärdsplanen är reducering av stabspersonal samt kostnadseffektiv läkemedelshantering de punkter som gett tydligast effekt hittills. Samtidigt väntas många åtgärder ge effekt under höst och vinter.

Samtliga områden på sjukhuset ska klara en ekonomi i balans vid årsskiftet och intensifierar därför arbetet med att identifiera ytterligare kostnadsreducerande åtgärder, säger ekonomidirektör Anders Glansén.

En dialog mellan sjukhusledningen och Västra Götalandsregionens ledning pågår eftersom det i vissa fall saknas finansiering för nya uppdrag samt att läkemedelskostnaderna ökar i en allt snabbare takt. Medicinteknisk utveckling ger nya möjligheter att bota eller behandla fler allvarliga sjukdomar – men till högre kostnader för sjukhuset.

Handlingsplanen för verksamhet och ekonomi i balans innebär bland annat att den administrativa delen – sjukhusets staber – ska minska sin budget med tio procent. Inköp av varor och tjänster prövas strikt. Sjukhuset ska också säkerställa en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Måltalet för bemanningen sattes under 2018 till 14 363 nettoårsarbetare, vilket innebär att sjukhuset måste bli cirka 75 nettoårsarbetare färre jämfört med i dag för att nå målet.

Socialdemokraterna gjorde en protokollsanteckning gällande åtgärderna för ekonomi och verksamhet i balans.

– Jag ser med oro på att ökande vårdbehov möts med minskning på personalen när inte budgeten är tillräcklig. Sjukhuset bedriver en fantastisk vård men både personal och patienter förtjänar stabila och långsiktiga villkor istället för besparingar, säger vice ordförande Cecilia Dalman Eek.

Fakta – siffror

Budgetavvikelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset per juli 2019 uppgick till -159 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar -1,5 procent av omsättningen. Samtidigt ökar behoven av vård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot och behandlar fler patienter än planerat.

Det är framför allt kostnader för köpt vård, material och läkemedel som avviker negativt. Sjukhusets läkemedelsenhet har prognostiserat bruttokostnadsökningen för läkemedel 2019 till drygt 7 procent.

Samtliga akutsjukhus inom Västra Götalandsregionen uppvisar ekonomiska underskott. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det sjukhus som har klart lägst budgetavvikelse sett till omsättning.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Bifogade filer

 SU fasadKontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000